Nagymágocs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2015 (XI.25.) önkormányzati rendelete a lakások bérletéről

0

Nagymágocs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2015 (XI.25.) önkormányzati rendelete a lakások bérletéről

 

Nagymágocs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés a.) pontjában meghatározott feladatkörében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 42. §-ában biztosított jogkörében eljárva – a lakások és helyiségének bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló, 1993. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: törvény) felhatalmazása alapján – az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletére a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya Nagymágocs Nagyközség Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat) kizárólagos tulajdonában lévő lakásokra, valamint az osztatlan közös tulajdonban lévő önálló lakásként hasznosított ingatlanrészekre (továbbiakban együtt: lakás) terjed ki.

2. Szociális célú lakás bérbeadása

2.§ (1) Nagymágocs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a rászoruló kérelmező részére szociális bérlakást biztosít.

3. § (1) Szociális körülményei alapján az a család (személy) tekinthető rászorulónak (továbbiakban rászoruló személy), akinek a vele együtt költözőkre tekintettel meghatározott

a) egy főre jutó havi nettó jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének az 1,8-szeresének mértékét nem haladja meg,

b) szociális helyzete, lakhatási körülménye, életvitele, eltartottak száma ezt indokolja, és

c) legalább 1 éve Nagymágocson lakik, vagy dolgozik.

(2) Egyedülálló személy esetében az (1) bekezdésben írt jövedelemhatár 50 %-kal növelt értékét kell figyelembe venni.

(3) Szociális célú bérlakás csak olyan személy(ek)-nek adható bérbe, akinek tulajdonában nincs az ország területén olyan beköltözhető lakóingatlana, amelyben 1/1-ed vagy legalább ½-ed részbeni tulajdoni hányaddal rendelkezik és 2 éve visszamenőleg nem is volt.

(4) Egy háztartásban életvitelszerűen együtt lakó közeli hozzátartozók csak egy önkormányzati lakásra köthetnek lakásbérleti szerződést.

4.§. (1) A kérelmet a Képviselő-testület a Szociális és Humánpolitikai Bizottság (továbbiakban: Bizottság) előzetes véleménye alapján bírálja el.

(3) Az a kérelmező, aki a számára felkínált lakást nem fogadja el, 2 évig újabb kérelmet nem terjeszthet elő.

(4) A rászoruló személlyel kötött lakásbérleti szerződés 1 évre megállapított, határozott időre szólhat.

(5) A bérbeadónak a határozott idő lejártát megelőző 8 napon belül meg kell állapítania, hogy a bérlő a jövedelmi-, vagyoni helyzete alapján változatlanul rászoruló személynek minősül-e.

(6 )A rászorultság fennállása esetén bérlő kérésére, a lakásbérleti szerződést,- a lejárat napján, de legkésőbb azt követő 15 napon belül újabb, határozott időtartamra kell meghosszabbítani.

3. Foglalkoztatási jogviszonyra tekintettel történő bérbeadás

5. § (1) A Képviselő-testület egyedi döntés alapján az önkormányzattal, az önkormányzat intézményeivel, a településen működő köznevelési intézménnyel közszolgálati jogviszonyban álló személyek, valamint a településen közfeladatot ellátó személy részére kérelem alapján, pályázati eljárás lefolytatása nélkül dönthet a lakás bérbeadásáról.

(2) Az (1) bekezdés szerint bérbe adott lakás kizárólag a közszolgálati- jogviszony, fennállásának, közfeladat ellátásának időtartamára adható bérbe.

(3) A bérbe adott lakás bérlője az (1) bekezdés szerinti jogviszony megszűnését követően 30 napon belül köteles a lakás lakbérét, közüzemi díjakat, szolgáltatási díjakat rendezni és a lakást rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban a bérbeadónak visszaadni.

4. Piaci elven alapuló bérleti rendszer

6. § (1) A szociális célú és foglalkoztatási jogviszonyra tekintettel történő bérbeadásra nem hasznosított – szabad – önkormányzati lakásállomány piaci feltételekkel bérbe adható.

7. § (1) A megüresedett, piaci feltételek mellett bérbe adható lakásokat a bérbeadó nyilvánosan meghirdetett pályázat útján hasznosítja. A kiírt pályázatokat helyben szokásos módon kell közzétenni.

(2) A pályázati kiírásnak tartalmaznia kell:

a) a bérbeadás jogcímét és az e rendeletben meghatározott pályázati feltételeket,

b) a meghirdetett önkormányzati lakás műszaki állapotát és egyéb jellemzőit (szobaszám, alapterület, komfortfokozat)

c) a lakbér összegét

d) az önkormányzati lakás megtekintésének lehetőségére vonatkozó tájékoztatást,

e) a pályázat benyújtásának és elbírálásának határidejét,

f) az egyéb pályázati feltételeket.

(3) A pályázatokat írásban kell benyújtani. A pályázatnak tartalmaznia kell azokat az adatokat, melyek azt igazolják, hogy a pályázó a kiírt pályázati feltételeknek megfelel, továbbá a pályázó nyilatkozatát, hogy a kiírt pályázati feltételeket elfogadja.

(4) Bérbeadó a Képviselő-testületi meghallgatás után a beérkező bérleti ajánlatok közül a számára gazdaságilag legkedvezőbbet fogadja el, a lakást annak adja bérbe, aki a bérleti díjat előre a leghosszabb időtartamra megfizeti.

(5) A benyújtott és a feltételeknek megfelelő pályázatokat rangsorolni kell. Amennyiben a pályázat nyertese visszalép, a soron következő pályázóval kell a szerződést megkötni.

(6) A kiíró a pályázati kiírást érvénytelenné nyilváníthatja.

8. § (1) Önkormányzati lakás piaci viszonyok alapján történő bérbeadása során előnyt élveznek azok a fiatal házaspárok, akik a településen kívánnak letelepedni.

5. A bérbeadó és bérlő jogai és kötelezettségei

9. §.(1)A lakásbérleti szerződésnek tartalmaznia kell:

 1. a bérlemény tulajdonjogát, a bérlemény pontos megjelölését, helyiségeinek számát, azt az alapterületet, amely után a bérleti díjat fizetni kell, a lakás komfortfokozatát, a szerződés határozott időtartamát,
 2. a bérlő személyes adatait, házastársak közös kérelme esetén bérlőtársi minőségüket,
 3. a velük együtt költöző családtagok nevét, személyi adatait és rokonsági fokukat,
 4. a lakás szerződés-kötéskori önkormányzati rendeletben meghatározott bérleti díját, fizetési feltételeit, eljárását, és azt a kikötést, hogy a bérleti díj automatikusan a lakbér közlésével az önkormányzat egyoldalú döntése lakbér rendeletben történő megállapításával módosul.
 5. azokat a külön szolgáltatásokat, amelyeket a bérbe adó a lakbérbe el nem számolt külön szolgáltatásként biztosít, konkrét díjakkal és azok emelési feltételeivel együtt,
 6. a bérbe adó jogait és kötelezettségeit,
 7. a bérlő jogait és kötelezettségeit, különös tekintettel a karbantartási és felújítási kötelezettségekre,
 8. a lakás felújítására és karbantartására vonatkozó jogszabálytól eltérő külön megállapodásokat,
 9. a lakásbérleti jogviszony megszűnésére vonatkozó rendelkezéseket, a felmondási okok felsorolását, továbbá azt a kikötést, hogy a bérlő a bérleti jogviszony megszűnése után másik lakásra nem tarthat igényt,
 10. a lakásba történő befogadás feltételeit,
 11. a felek együttműködési kötelezettségeire történő utalást,
 12. a lakás esetleges korszerűsítése esetén követendő eljárás szabályait,
 13. a szerződés melléklete a lakás átadás-kori állapotfelmérő jegyzőkönyve, (1. számú melléklet)
 14. hivatkozást arra, hogy a szerződésben nem szabályozott kérdésekben a lakástörvény, jelen rendelet, és a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni,
 15. azt a kikötést, hogy a vitás esetekben a felek a Szentesi Járásbíróság illetékességét kötik ki
 16. azt a kikötést, hogy a bérlő köteles életvitelszerűen a lakásban lakni, a bérlő a kettő hónapot meghaladó távollétét és annak időtartamát a bérbeadó részére írásban köteles bejelenteni
 17. a bérbeadó illetve megbízottja, rendeltetésszerű használat ellenőrzésre vonatkozó jogosultságát, gyakoriságát, a bérlő ellenőrzés tűrésére vonatkozó kötelezettségét,
 18. a bérlőnek a rendkívüli káresemény, illetőleg a veszélyhelyzet fennállása miatt a lakáson belül szükséges hibaelhárítás elvégzése érdekében biztosítania kell a lakásba történő bejutást, továbbá tűrni a munkálatok elvégzését.

6. A lakbér mértéke

10. § (1) Nagymágocs Nagyközség Önkormányzata az önkormányzati lakás szociális célú bérlés esetén, a fizetendő lakbér mértékét az alábbiak szerint állapítja meg:

a) összkomfortos és komfortos önkormányzati lakás esetén: 150 Ft/m2/hó

b) félkomfortos önkormányzati lakás esetén: 120 Ft/m2/hó

c) komfort nélküli önkormányzati lakás esetén: 100 Ft/m2/hó

(2) Nagymágocs Nagyközség Önkormányzata az önkormányzati lakás piaci elven alapuló, valamint foglalkoztatási jogviszonyra tekintettel történő bérbeadás esetén, a fizetendő lakbér mértékét az alábbiak szerint állapítja meg:

a) komfortos önkormányzati lakás esetén: 225 Ft/m2/hó

b) félkomfortos önkormányzati lakás esetén: 180 Ft/m2/hó

c) komfort nélküli önkormányzati lakás esetén: 150 Ft/m2/hó

(3) Nagymágocs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a megállapított lakbér mértékét (tárgy)évenként, a tárgyévet megelőző év december 31. napjáig felülvizsgálja és meghatározza a következő évre érvényes lakbér összegét.

(4) Az önkormányzati lakás lakbérének mértékét Nagymágocs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nevében évente, a település polgármestere a tárgyév január 31. napjáig írásban – ún. díjkiközléssel – állapítja meg a bérlő részére.

(5) Az önkormányzati lakás bérlője a bérbeadó által kiközölt, a felek által kölcsönösen elfogadott lakbért minden hónap 5-ig köteles megfizetni az e célra rendszeresített pénzügyi bizonylaton (csekken), vagy átutalással.

(6) Nagymágocs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az  önkormányzati lakás bérlőjének lakbértámogatást nem nyújt.

7. A befogadás szabályai

11 § (1) A bérlő a bérbeadó írásbeli hozzájárulása nélkül fogadhatja be a lakásba:

 1. a házastársát,
 2. a gyermekét (örökbefogadott, mostoha-, és nevelt gyermekét),
 3. a befogadott gyermekétől – az együttlakás ideje alatt vagy azt megelőzően – született unokáját, valamint
 4. a szülőjét (örökbefogadó, mostoha- és nevelő szülőjét).

(2) A bérlő a bérbeadó előzetes írásbeli hozzájárulása alapján fogadhatja be a lakásba:

 1. az (1) bekezdés hatálya alá nem tartozó unokáját,
 2. az élettársát, valamint
 3. a testvérét.

12.§ (1) A bérbeadónak a hozzájárulásában ki kell kötnie, hogy a lakásbérleti szerződés megszűnését követően a jogcím nélküli visszamaradó személyek a lakásból kötelesek kiköltözni.

(2) A jogcím nélküli személynek az általa lakott lakás is bérbe adható, ha a feltételeknek megfelel.

8. A szerződés megszűnése

13. § (1) A bérleti szerződés megszűnik, ha a határozott idő lejár, kivéve, ha azt meghosszabbítják.

9. Albérleti szerződéshez

14. § Önkormányzati bérlakás albérletbe nem adható.

10. Adatvédelem

15. § (1) A szociális bérlakás iránti igény benyújtásakor a kérelmező az alábbi adatokat köteles szolgáltatni:

a) az igénylő, házastársa, élettársa, továbbá a vele együtt költöző személyek személyi adatai, foglalkozása, munkahelye,

b) jövedelmi és vagyoni viszonyaira vonatkozó adatok, kereseti igazolás benyújtásával,

c) az igénylő jelenlegi lakáshasználatára vonatkozóan a lakásban tartózkodás jogcímére, a lakás szobaszámára, alapterületére, komfortfokozatára, a lakásban együtt élő személyek számára vonatkozó adatokat,

d) nyilatkoznia kell továbbá a 3. § (1) bekezdésében foglaltakra vonatkozóan.

(2) Az igénylő által közölt adatokról más személynek, szervnek adat nem szolgáltatható, az kizárólag a bérbeadáshoz szükséges szociális, jövedelmi és vagyoni viszonyok vizsgálatához használható fel.

11. Értelmező rendelkezések

16. § (1) E rendelet alkalmazásában nettó jövedelem alatt az 1993. évi III. törvény. 4. §. (1) bek. a.) pontjában írtakat kell érteni.

12. Záró rendelkezések

17. § E rendelet 2015. december 1. napján lép hatályba.

Szebellédi Endre István                                                                dr. Vida Bernadett

polgármester                                                                           jegyző

Záradék:

Kihirdetve: Nagymágocs, 2015. november 25.

dr. Vida Bernadett

jegyző

Share.

Comments are closed.