A temetőről és a temetkezési tevékenységről

0

Nagymágocs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az elhunytak emlékének ápolására, megőrzésére – az Alkotmány 44/A. §-ában, a helyi önkormányzatokról szóló, módosított 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény (továbbiakban: Ttv.) 41. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás, valamint a Ttv. végrehatásáról rendelkező 145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet (továbbiakban: Vhr.) szabályaira – a temető használatának és igénybevételének szabályairól az alábbi rendeletet alkotja:
1. §
A rendelet hatálya
(1) A rendelet hatálya Nagymágocs Nagyközség Önkormányzatának tulajdonában álló – az ingatlan-nyilvántartásban 04/2. helyrajzi szám alatt jelölt – temetőre és az ottani temetésekkel kapcsolatos temetkezési tevékenységre terjed ki. (2) E rendelet határozza meg a temető fenntartásának, üzemeltetésének, és a temetésnek a szabályait. 2. §
Értelmező rendelkezések
E rendelet alkalmazásában a) temető: Ttv. 3. § a) pont, b) köztemető: Ttv. 3. § b) pont, c) temetkezési emlékhely: Ttv. 3. § c) pont, d) temetési hely: Ttv. 3. § d) pont, e) hősi temető, hősi temetési hely: Ttv. 3. § f) pont, f) kegyeleti emlékhely: Ttv. 3. § g) pont, g) kegyeleti közszolgáltatás: Ttv. 3. § h) pont, h) a temető fenntartása: a temető rendeltetésszerű használatához szükséges építmények, közművek, egyéb tárgyi és infrastrukturális létesítmények, valamint a közcélú zöldfelületek, karbantartása, szükség szerinti felújítása és gondozása.
A temető fenntartása
3. §
A temető fenntartója Nagymágocs Nagyközség Önkormányzata, amely e feladat ellátásáról, a temető üzemeltetéséről saját maga (temetőgondnok alkalmazásával) gondoskodik.
1
4. §
(1) Az önkormányzat – a temető kegyeleti méltóságának megőrzése érdekében – gondoskodik a temető tárgyi és infrastrukturális létesítményeinek, zöldfelületeinek, valamint síhelytábláinak a megépítéséről, illetőleg kialakításáról. (3) Az önkormányzat a köztemetőben a Ttv. 9. § (1) bekezdésében meghatározott létesítményeket biztosítja, figyelemmel a Vhr. 3-5. §-aira.
5. §
Temetkezési szolgáltatást az végezhet, aki megfelel a temetkezési szolgáltatókra vonatkozó jogszabályi feltételeknek.
A temető rendje
6. §
(1) A temetőt bárki időkorlátozás nélkül látogathatja, a sírokat gondozhatja. Tizenkettő éven aluli gyermek a temetőben csak felnőtt személy felügyelete mellett tartózkodhat. (2) A sírok gondozásán, díszítésén kívül minden egyéb tevékenységet – annak megkezdése előtt – az üzemeltető részére be kell jelenteni. (3)1 Építőanyagot a temetőbe beszállítani, építési vagy bontási munkát megkezdeni vagy bontási anyagot elszállítani csak az üzemeltetőnél történő előzetes bejelentéssel szabad. Az építési hulladékot a keletkezéstől számított 3 napon belül el kell szállítani. (4)2 A temetőben mindenki a hely jellegének megfelelő magatartást köteles tanúsítani. Tilos hangoskodással, zajkeltéssel a szertartások rendjét zavarni, a temetőlátogatók kegyeleti érzéseit megsérteni. (5)3 A temetőbe járművel behajtani és azzal közlekedni csak az üzemeltető előzetes engedélyével szabad, kivétel ez alól a mozgáskorlátozottakat szállító gépjármű, mentőszolgálat, rendőrség, tűzoltóság gépjárművei és egyéb, kárelhárítás céljából behatjani kívánó gépjármű. (6) A sírhely gondozása során keletkező szemetet az üzemeltető által kijelölt helyre kell vinni. (7)4 A temető területén szemetelni tilos. A síremlékeken tilos a kegyeletet vagy közízlést sértő feliratok, tárgyak és egyéb díszítések elhelyezése. (8) A temetőben tűzveszélyes tevékenységet végezni csak a tűzvédelmi előírások betartásával szabad. Avart, elszáradt koszorút és virágmaradványt elégetni nem szabad. (9) A vakvezető kutya kivételével állatot a temetőbe bevinni nem szabad. (10) Tilos a sírhelyek környékét felásni, a talajt elhordani vagy sírfeltöltésre használni. A sírhantokon szükséges földpótlás céljára az üzemeltető köteles termőföldet tárolni a temetőben. (11) A temető területén csak a sírhelyek, sírboltok, síremlékek díszítésére szolgáló tárgyak helyezhetők el. Más tárgyat elhelyezni, bokrot vagy fát ültetni csak az üzemeltető előzetes engedélyével szabad. (12) A temetőben munkáját végző vállalkozók működésük során az e rendeletben foglaltakat kötelesek betartani. Tevékenységükkel a szertartások rendjét nem zavarhatják, a látogatók kegyeleti érzéseit nem sérthetik, a szomszédos sírokban és a temető infrastrukturális létesítményeiben kár nem okozhatnak.
1-3-4 Kiegészítette és módosította az 5/2006. (III. 15.) Ör., hatályos 2005. március 15-től 2 Módosította a 6/2005. (IV. 1.) Ör., hatályos 2005. 04. 01-től
2
A temetés módja
7. §
(1) Az elhunytat – ha az eltemettetőnek nincs a temetőben meglevő temetési hely felett rendelkezési joga – az elhalálozás ideje szerint sorrendben következő temetési helyre kell temetni. (2) Az eltemetés hamvasztással vagy elhamvasztás nélkül történhet, világi vagy egyházi szertartás szerint. a) Hamvasztásos temetés esetén az urnába helyezett hamvak temetési helye urnasírhely. Az urna a koporsós temetési helyre rátemethető. b) Koporsós temetés esetén a temetési hely lehet: egyes sírhely, kettős sírhely és sírbolt.
8. §
(1) A temetés időpontjáról az eltemettető és az üzemeltető közösen állapodnak meg. (2) A ravatalozót legalább egy órával a temetés előtt ki kell nyitni. (3) Az elhaltak szállítását, ravatalozását, eltemetését a legnagyobb körültekintéssel, kímélettel, a kegyeleti szokások megtartásával kell végezni.
A temetési helyek, használati idejük, díja
9. §
(1) A temető sírhelytáblákra, azon belül sorokra van osztva. (2)1 A temetési helyek méretére a Vhr. 11. § (1)-(5) bekezdésében foglaltak az irányadók. (3) A sírhelyeket 30 cm széles járda veheti körül. (4) Sírhelyeket kifalazni, kibetonozni, kideszkázni, más el nem bomló anyaggal kibélelni tilos.
10. §
(1) Egy felnőtt sírhelyre – az üzemeltető engedélyével – még egy gyermek koporsó; a sír mélyítése mellett még egy felnőtt koporsó temethető. (2) Kettős sírhely egy-egy részébe az (1) bekezdésben meghatározottak szerint történhet rátemetés. (3) A rátemetésre az engedélyt az üzemeltető a sírnyitásra vonatkozó szabályok betartása mellett adhatja meg. (4) Sírboltot az üzemeltető által kijelölt helyen a jegyző engedélyével lehet felállítani. Az engedély meglétét az építési munka megkezdésekor az üzemeltető köteles ellenőrizni. (5) A Képviselő-testület a temetőben díszsírhelyet adományozhat azon meghalt személynek, akik Nagymágocs nagyközség fejlődése érdekében kimagasló gazdasági, tudományos, művészeti vagy társadalmi tevékenységet fejtettek ki. Az adományozásról az elhalt legközelebbi hozzátartozóját értesíteni kell. A díszsírhelyre az elhunyt özvegye is rátemethető.
1 Módosította az 5/2006. (III. 15.) Ör., hatályos 2005. március 15-től
3
11. §
(1) A temetési helyen elhelyezhető síremlék (sírjel) legnagyobb magassága 2,5 méter. E magassági méreten belül – az üzemeltetőnek történő előzetes bejelentés után – külön engedély nélkül létesíthető. (2) Az (1) bekezdésben megadott méretnél magasabb síremlék (sírjel) tervezett létesítését az építési hatóság részére be kell jelenteni. Az építési hatóság abban az esetben korlátozhatja a magasságot, ha arra a helyi építési szabályzat lehetőséget ad. (3) A síremlék (sírjel) szabályszerű felállítását, átépítését, lebontását az üzemeltető ellenőrzi. (4)1 Az önkormányzat a temetési hely felett rendelkezni jogosultat a kegyeletet sértő síremlék (sírjel) lebontására felhívja. A felhívást – a temetési hely megjelölésével – a temető hirdetőtábláján és a parcella sarkán 90 napra ki kell függeszteni, valamint a felhívás közlését a rendelkezésre jogosult ismert lakcímén is meg kell kísérelni. (5)2 Amennyiben a felhívás ellenére a kegyeletet sértő síremléket (sírjelet) a rendelkezni jogosult nem távolítja el, akkor a rendelkezésre jogosult költségére lebontását a temető tulajdonosa, illetve annak képviselője elrendelheti. (6) A sírhely használati ideje alatt a síremléket (sírjelet) eltávolítani vagy arról a halott nevét törölni tilos.
12. §
(1) Az egyes temetési helyeket – a díszsírhelyek kivételével – az eltemettetést végzőnek, illetve hozzátartozóinak meg kell váltaniuk (egyszeri megváltás) és ezzel a temetési hely felett rendelkezési jogosultságot szereznek. (2)3 A rendelkezési jogosultság kezdő időpontja a koporsós betemetés, illetve a rátemetés napja. (3) Az egyszeri megváltás időtartamára a Vhr. 18. § (1) bekezdésében foglaltak az irányadóak. (4)4 A temetési hely feletti rendelkezési jog újraváltható, kivéve, ha a temető tulajdonos biztosítja, hogy a területet átalakítja vagy más célra kívánja felhasználni. (5) Ha a rátemetés miatt a használati ideje meghosszabbodik, a használati díj időarányos részét meg kell fizetni. (6) Megszűnik a rendelkezési jog gyakorlása, ha a) a használati idő meghosszabbítás hiányában lejár, b) a temetési hely megszűnik, c) a holttest új temetési helyre történő áthelyezésével, d) a holttest elhamvasztásával, kivéve az esetben, ha az urnát ugyanarra a temetési helyre rátemetéssel visszahelyezik. (7) Az (6) bekezdés c) pontja esetében a jogosult részére a megváltási díj időarányos részét vissza kell fizetni. (8) A megváltott, de fel nem használt temetési hely megváltáskori díját – a megváltástól számított egy éven belül – az ügyfél kérelmére vissza kell téríteni. (9) A temetési helyek használati joga nem ruházható át, az nem örökölhető. (10) A megváltási díjakat jelen rendelet 1. számú melléklete határozza meg. A temetési helyek használati díját a temettetőnek előre kell megfizetnie.
1-2-3-4 Módosította és kiegészítette az 5/2006. (III. 15.) Ör., hatályos 2006. március 15-től
4
Szabálysértési rendelkezések 13. §
(1) Aki a (2) bekezdésben meghatározott magatartási szabályokat, kötelezettségeket és tilalmakat megszegi – amennyiben súlyosabbnak nem minősülő cselekményt valósít meg – szabálysértést követ el, és harmincezer forintig terjedő pénzbírsággal kell sújtani. (2) Szabálysértést követ el az, s vele szemben az (1) bekezdés szerint kell eljárni, aki a) a sírok gondozásán, díszítésén kívüli egyéb tevékenység végzését, annak megkezdése előtt az üzemeltetőnek nem jelenti be, b) az építési hulladékot a keletkezésétől számított 3 napon belül nem szállítja le, c)1 e rendelet 6. § (4) bekezdésében foglaltaknak nem megfelelő magatartást tanúsít, d)2 az üzemeltető előzetes engedélye nélkül járművel behajt a temetőbe, kivéve a 6. § (5) bekezdésében meghatározott gépjárművek esetében, e) szemetet nem a kijelölt helyre szállítja, f)3 a temető területén szemetel, g) avart, elszárad koszorút és virágmaradványt a temetőben eléget, h) a temetőbe – a vakvezető kutya kivételével – állatot visz be, i) a sírhely környékét felássa, a falajt elhordja vagy sírfeltöltésre használja, j) a díszítéshez szolgáló tárgyakon kívül az üzemeltető előzetes engedélye nélkül más tárgyat elhelyez, bokrot vagy fát ültet, k)4 a temetőben munkát végző vállalkozók e rendelet 6. § (12) bekezdésében foglalt, szabályokat nem tartják be, l) a síremlék (sírjel) létesítését előzetesen az üzemeltetőnek nem jelenti be, illetve a rendeletben meghatározott magasságot meghaladó síremléket (sírjelet) engedély nélkül létesíti, m) a kegyeletet sértő síremléket (sírjelet) a bontás elrendelését követően nem bontja el, n) a sírhely használati ideje alatt a síremléket (sírjelet) eltávolítja, vagy arról a halott nevét letörli.
Záró rendelkezés
14. §
Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
Dr. Czabarka János s.k. Varga Ilona s.k. polgármester jegyző
Jogharmonizációs záradék:5 E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.
A kiadmány hiteléül: Nagymágocs, 2011. július 13. Varga Ilona jegyző 1 és 4 Módosította a 6/2005. (IV. 1.) Ör., hatályos 2005. április 1-től 2 és 3 Módosította az 5/2006. (III. 15.) Ör., hatályos 2006. március 15-től 5 Beépítve a 13/2009. (IX. 18.) Ör. alapján
5
1. számú melléklet
A temetési helyek díjáról
Gyermeksírhely 2.000,- Ft
Felnőtt sírhely – egy személyes 3.000,- Ft – két személyes 5.000,- Ft
Sírbolt – két személyes 8.000,- Ft – négy személyes 10.000,- Ft
Urnasírhely 2.000,- Ft
Újraváltás díja azonos az egyszeri megváltás díjával.
A temetési szolgáltató által fizetendő ravatalozó használati díj 2.000,- Ft.
6

Share.

Comments are closed.