Nagymágocs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015 (IV.29.) önkormányzati rendelete

az avar és kerti hulladék kezelésére, égetésére vonatkozó szabályokról

Nagymágocs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (1) bekezdés c) pontjában és 48.§ (4) bekezdés b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

 

I. Fejezet

 

Általános rendelkezések

 

1. A rendelet célja és hatálya

 

1.§ A rendelet célja az avar és kerti hulladék kezelésére vonatkozó olyan helyi szabályoknak a megállapítása, amelyek a levegő tisztaságának védelmét elvárható és betartható módon biztosítják, ezzel elősegítve a társadalmi együttélés szabályainak betartását, egymás szükségtelen zavarásának csökkentését.
2.§ A rendelet területi hatálya Nagymágocs nagyközség belterületére terjed ki.
3.§ A rendelet személyi hatálya Nagymágocs nagyközség közigazgatási területén élő és tevékenykedő természetes személyekre, a jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező társaságokra terjed ki.

 

2. Értelmező rendelkezések

 

4.§ E rendelet alkalmazásában:
a) avar és kerti hulladék: falomb, avar, gyökérmaradvány, szár, levél, nyesedék.
b) közigazgatási terület: a önkormányzatának működési terület
c) ingatlantulajdonos: az a természetes vagy jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, tulajdonközösség, aki az ingatlant használja függetlenül attól, hogy tulajdonosa, haszonélvezője, birtokosa, kezelője, használója, bérlője az ingatlannak.

 

II. Fejezet

 

Részletes rendelkezések

 

3. Az avar és kerti hulladék kezelésének, égetésének általános szabályai

 

5.§ (1) Az avar és kerti hulladék ártalmatlanítása elsősorban komposztálással történhet.

(2) Az avart és kerti hulladékot csak kivételes esetben, és olyan helyen, és területen szabad elégetni, ahol az égetés személyi biztonságot nem veszélyeztet, vagyoni, környezeti kárt nem okoz.

(3) Égetni csak úgy szabad, hogy a keletkező hő és füst a környéken lévő zöld növényeket, fát, bokrot ne károsítsa. Avart és a helyben keletkezett szerves kerti hulladékot az ingatlantulajdonos csak a saját telkén égetheti.

(4) A kerti hulladékkal együtt kommunális és ipari eredetű hulladék vagy veszélyes hulladék (műanyag, gumi, vegyszer, festék illetve ezek maradékai) nem égethető.

6.§ (1) Avar és kerti hulladékok nyílttéri égetése az év során február 1. és november 30. közötti időszakban, vasár- és ünnepnapok kivételével naponta 14-20 óra között történhet, szélcsendes időben. Amennyiben az égetéssel járó füst, bűz és hőtermelési hatásokat felerősítő időjárási körülmény alakul ki, az égetést azonnal be kell fejezni.

(2) Avar és kerti hulladék nem égethető tűzgyújtási tilalom időtartama alatt.

7.§ (1) Az égetés csak megfelelően kialakított tűzrakó helyen, vagyoni és személyi biztonságot nem veszélyeztető módon, nagykorú, cselekvőképes személy folyamatos felügyelete, és a lakókörnyezet lehető legkisebb zavarása mellett történhet. A tűzrakó hely alapterülete nem haladhatja meg az 1 m2- t.

(2) Közterületen, utak mentén a kerti hulladék égetése tilos.

8.§ (1) A tűz őrzéséről és veszély esetén annak eloltásáról az égetést végző köteles gondoskodni. Az égetés helyszínén felszerelt kerti locsoló tömlőt vagy edényben tárolt oltóvizet vagy a tűz oltására alkalmas tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani. Ezen felül olyan kéziszerszámot (lapát, ásó, villa) melyekkel a tűz esetleges terjedése megakadályozható.

(2) Tilos a növényi hulladék égetése hivatalok, iskolák, óvoda, bölcsőde, egészségügyi, szociális intézmények, sportlétesítmények, kulturális intézmények 100 méteres körzetében az intézmény nyitvatartási ideje alatt, valamint az egyházi és vallási rendeltetésű ingatlanok 100 méteres körzetében az egyházi szertartások, rendezvények ideje alatt.

9.§ (1) A szabadban tüzet gyújtani csak úgy szabad, hogy az a környezetére tűz- vagy robbanásveszélyt ne jelenthessen.

(2) A füstképződés csökkentése érdekében az avart és a kerti hulladékot előzetesen szikkasztani, szárítani kell, és az eltüzelés csak folyamatosan kis adagokban történhet.

(3) Tilos az avar és kerti hulladék égetése párás, ködös, esős időben, erős szél esetén.

(4) Az égetést azonnal be kell fejezni, ha a füstképződés veszélyeztetné lakókörnyezetet, vagy a közúti forgalmat.

(5) A kerti hulladék égetése során, az égetésre vonatkozó, a hatályos Országos Tűzvédelmi Szabályzatban foglaltakat kötelezően be kell tartani.

(6) A növényi hulladékégetés befejezése után a helyszínt gondosan át kell vizsgálni, és a parázslást, izzást – vízzel, földtakarással, kéziszerszámokkal – meg kell szüntetni.

 

4. Eljáró hatóságok és jogkövetkezmények

 

10.§ (1) A rendeletben foglalt rendelkezések be nem tartása a közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartás cselekmény vagy mulasztás tanúsítása.

(2) A közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartással összefüggő önkormányzati hatósági eljárás lefolytatására és a közigazgatási bírság kiszabására a jegyző jogosult.

(3) Az eljárási szabályokra a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

 

III. Fejezet

 

Záró rendelkezések

 

11.§ (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

 

Nagymágocs, 2015. április 29.

 

Szebellédi Endre István

polgármester

dr. Vida Bernadett
jegyző

 

ZÁRADÉK:
Kihirdetve: Nagymágocs, 2015. április 29.

 

dr. Vida Bernadett
jegyző