Nagymágocs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2016 (V.31.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.6.) önkormányzati rendelet módosításáról

0
Nagymágocs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2016 (V.31.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.6.) önkormányzati rendelet módosításáról

Nagymágocs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdésében és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 27 § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Nagymágocs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Vagyonkezelő Bizottsága véleményének kikérésével az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II. 06.) önkormányzati rendelet módosítására a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § Az Ör 2. §-a  (1)-(3),(7)bekezdés helyére a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetését:

(1)     A képviselő-testület az önkormányzat és intézménye együttes 2015. évi költségvetését:

a)       867 073 ezer forint költségvetési bevétellel,

b)      867 073 ezer forint költségvetési kiadással,

állapítja meg.

(2)     Nagymágocs Nagyközség Önkormányzatának költségvetési bevételei előirányzat-csoportok szerint:

a)       Működési bevételek:                                               70 501 ezer forint;

b)      Közhatalmi bevételek:                                              61 786 ezer forint;

c)       Önkormányzatok működési támogatásai:                    288 542 ezer forint;

d)       Működési célú támogatások államháztartáson belülről:       6 883 ezer forint;

e)       Felhalmozási bevételek:                                             67 110 ezer forint;

e)       Felhalmozási célú támogatások államháztartáson

belülről:                                                               250 883 ezer forint;

f)       Finanszírozási műveletek bevétele:                             100 916 ezer forint;

g)      Államháztartáson belőli megelőlegezés                           6 966 ezer forint;

h)      Maradvány felhasználás:                                           13 486 ezer forint;

i)         Költségvetési bevételek összesen:                      867 073 ezer forint.

(3)     Nagymágocs Nagyközség Önkormányzatának költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatok szerint:

a)       Személyi juttatások:                                                 192 733 ezer forint;

b)      Munkaadói járulék:                                                    45 575 ezer forint;

c)       Dologi kiadások:                                                     132 367 ezer forint;

d)       Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                              15 895 ezer forint;

e)       Egyéb működési célú kiadások:                                   11 381 ezer forint;

f)       Egyéb elvonások befizetések:                                             0 ezer forint;

g)        Működési költségvetés:                                             397 951 ezer forint;

h)       Beruházások:                                                         256 080 ezer forint;

i)        Felújítások:                                                              105 782 ezer forint;

j)       Egyéb felhalmozási célú kiadások:                                       0 ezer forint;

k)       Fejlesztési finanszírozási kiadás:                                          0 ezer forint;

l)        Felhalmozási költségvetés:                                   361 862 ezer forint;

m)      Lakossági lakáskölcsön:                                              670 ezer forint;

n)       Finanszírozási kiadások:                                         100 916 ezer forint;

o)      Államháztartáson belőli megelőlegezések visszafizetése  5 674 ezer forint;

m)      Költségvetési kiadások összesen:                        867 073 ezer forint.

(7)     A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szerve 2015. évi költségvetésének a költségvetési évben pénzforgalmilag teljesülő és pénzforgalom nélküli

a) bevételi főösszegét                 867 073 ezer forintban;

b) kiadási főösszegét                  867 073 ezer forintban

állapítja meg.

2. § A Rendelet 1, 2, 4, 5, 7, 8 számú mellékletének helyében e rendelet 1, 2, 4, 5, 7, 8, számú melléklete lép.

3. § E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

( Szebellédi Endre István )                                        ( dr. Vida Bernadett )

polgármester                                                                 jegyző

A rendelet kihirdetve: Nagymágocs, 2016. május 31.

dr. Vida Bernadett

jegyző
Csatolmányok

Megnevezés méret
1. számú melléklet 59.14 KB
2. számú melléklet 60.93 KB
4. számú melléklet 36.7 KB
7. számú melléklet 37.76 KB
8. számú melléklet 46.61 KB
5. számú melléklet 58.4 KB
Share.

Comments are closed.