Nagymágocs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2015 (XI.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló, nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről

0
Nagymágocs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2015 (XI.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló, nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről

 

Nagymágocs Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testülete a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 36. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján, valamint a Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. fejezet

Általános rendelkezések

1.§

(1) E rendelet hatálya kiterjed Nagymágocs Nagyközség Önkormányzata tulajdonában lévő, nem lakás céljára szolgáló helyiségekre /továbbiakban: helyiségek/.

(2) A helyiség kezelői jogát ellátó szerv: Nagymágocs Nagyközség Önkormányzat képviselő-testülete.

II. fejezet

Bérbeadás szabályai

2.§

(1)  A Helyiség e rendelet szabályai szerint akkor adható bérbe, ha:

a./ üres, vagy meghatározott időn belül megüresedik,

b./ az önkormányzat,  vagy költségvetési szerve a működéshez nem tart rá igényt,

c./ hasznosítása nem veszélyezteti az önkormányzat kötelező, illetve önként vállalt feladatainak ellátását.

(2)   Az (1) bekezdésben foglalt feltételeknek együttesen kell megfelelni.

(3) A helyiség e rendelet szabályai szerint annak adható bérbe, akinek nincs lejárt határidejű tartozása az Önkormányzat felé. Ennek teljesülnie kell a bérelni szándékozó személy vele egy háztartásban élő közvetlen hozzátartozójára is.

(4) Helyiséget bérbe adni határozott időre lehet.

3. §

(1) A bérbeadó és a bérlő közötti megállapodást írásba kell foglalni, melynek tartalmaznia kell:

– a megállapodó felek megnevezését,

– a megállapodás tárgyát, időtartamát,

– a bérbe adott helyiség címét,

– a helyiségben folytatandó tevékenység célját, megnevezését,

– a fizetendő bér mértékét, a befizetés módját,

– a bérlő és a bérbeadó jogait, kötelezettségeit,

– a felmondás szabályait,

– a fentieken kívüli, más egyedi megállapodást.

(2) A bérbeadó a helyiséget a megjelölt állapotban és felszereltséggel eredeti állapota szerint köteles átadni a bérlőnek.

(3) A bérlő nem követelheti a bérbeadótól, hogy a helyiséget a tevékenységének megfelelő módon kialakítsa, felszerelje, illetőleg berendezze.

4.§

A bérlő kötelessége:

(1)  A helyiségben folytatott tevékenység során keletkezett kár helyreállítása 8 napon belül.

(2) A bérlő a helyiséget a megállapodásban foglalt felhasználási céltól eltérően nem hasznosíthatja.

(3) A bérleti jogviszony megszűnését követően a helyiséget vissza kell adnia az önkormányzatnak az eredeti állapotban és felszereltséggel.

III. fejezet

Bérleti díjak

5.§ 

(1) A nem lakás céljára szolgáló ingatlanok bérleti díja

a./ garázs: 3.500,- Ft /hó,

b./ üzleti célú ingatlanok: 350,- Ft / m2/hó.

IV. fejezet

Záró rendelkezések

6.§ 

(1) E rendelet 2015. december 1. napján lép hatályba.

Szebellédi Endre István                                                      dr. Vida Bernadett

polgármester                                                                        jegyző

Kihirdetve: Nagymágocs, 2015. november 25.

dr. Vida Bernadett

jegyző

Share.

Comments are closed.