Nagymágocs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2016 (XI.23.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól

0
Nagymágocs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2016 (XI.23.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól

Nagymágocs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1)       Térítésmentesen szociális célú tűzifa juttatásra jogosult az a személy:

a)         aki a kérelem benyújtásának időpontjában aktív korúak ellátásában, időskorúak járadékában vagy lakásfenntartási támogatásban/lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez települési támogatásban részesül;

b)         akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 210 %-át,

c)         aki rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,

d)        fatüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkezik.

(2)       A szociális célú tűzifa juttatás mértéke háztartásonként a 3 m3-t nem haladhatja meg.

(3)       A támogatás kizárólagos forrása az önkormányzat számára megállapított 2.951.480,- Ft kiegészítő támogatás.

2. §

(1)       A támogatás megállapítása iránti eljárás az e rendelet 1. számú melléklete szerinti kérelemmel indul.

(2)       A kérelmet 2016. december 5. napjáig lehet benyújtani a Nagymágocsi Nagyközség Önkormányzatának Hivatalában.

(3)       A kérelemhez mellékelni kell a háztartásban élőknek a kérelem benyújtását megelőző hónap havi nettó jövedelméről szóló igazolásokat, valamint az előnyben részesítéshez kapcsolódó határozatokat.

(4)       A kérelmek elbírálása átruházott hatáskörben a Szociális és Humánpolitikai Bizottság hatáskörébe tartozik.

(5)       A tűzifa elszállításáról az önkormányzat gondoskodik.

(6)       A tűzifa átvételét a jogosult e rendelet 2. számú melléklete szerinti átvételi elismervény aláírásával igazolja.

3. §

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és 2017. április 30. napján hatályát veszti.

Szebellédi Endre István                                                                dr. Vida Bernadett

polgármester                                                                           jegyző

Záradék:

Kihirdetve: Nagymágocs, 2016. november 23.

dr. Vida Bernadett

jegyző

Csatolmányok

Megnevezés méret
1. számú melléklet 12.25 KB
2. számú melléklet
Share.

Comments are closed.