Nagymágocs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2015 (XII.15.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.6.) önkormányzati rendelet módosításáról

0
Nagymágocs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2015 (XII.15.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.6.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

Nagymágocs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdésében és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 27 § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Nagymágocs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Vagyonkezelő Bizottsága véleményének kikérésével az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II. 06.) önkormányzati rendelet módosítására a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § Az Ör 2. §-a  (1)-(4),(7)bekezdés helyére a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetését:

(1)     A képviselő-testület az önkormányzat és intézménye együttes 2015. évi költségvetését:

a)       785 597 ezer forint költségvetési bevétellel,

b)      785 597 ezer forint költségvetési kiadással,

állapítja meg.

(2)     Nagymágocs Nagyközség Önkormányzatának költségvetési bevételei előirányzat-csoportok szerint:

a)       Működési bevételek:                                               92 558 ezer forint;

b)      Közhatalmi bevételek:                                              37 400 ezer forint;

c)       Önkormányzatok működési támogatásai:                    210 703 ezer forint;

d)       Működési célú támogatások államháztartáson belülről:     52 087 ezer forint;

e)       Felhalmozási bevételek:                                                    0 ezer forint;

e)       Felhalmozási célú támogatások államháztartáson

belülről:                                                               283 599 ezer forint;

f)       Finanszírozási műveletek bevétele:                             95 764 ezer forint;

g)      Maradvány felhasználás:                                           13 486 ezer forint;

h)        Költségvetési bevételek összesen:                      785 597 ezer forint.

(3)     Nagymágocs Nagyközség Önkormányzatának költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatok szerint:

a)       Személyi juttatások:                                                 180 856 ezer forint;

b)      Munkaadói járulék:                                                    43 445 ezer forint;

c)       Dologi kiadások:                                                     106 933 ezer forint;

d)       Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                              11 586 ezer forint;

e)       Egyéb működési célú kiadások:                                     2 577 ezer forint;

f)       Egyéb elvonások befizetések:                                      5 605 ezer forint;

g)        Működési költségvetés:                                             351 272 ezer forint;

h)       Beruházások:                                                         249 380 ezer forint;

i)        Felújítások:                                                               82 907 ezer forint;

j)       Egyéb felhalmozási célú kiadások:                                       0 ezer forint;

k)       Fejlesztési finanszírozási kiadás:                                 0 ezer forint;

l)        Felhalmozási költségvetés:                                   332 287 ezer forint;

m)      Lakossági lakáskölcsön:                                              600 ezer forint;

n)       Finanszírozási kiadások:                                          95 764 ezer forint;

o)      Államháztartáson belőli megelőlegezések visszafizetése  5 674 ezer forint;

m)      Költségvetési kiadások összesen:                        785 597 ezer forint.

(4)     A Képviselő-testület az önkormányzat előző évi költségvetési maradványának összegét 13 486 ezer forintban állapítja meg.

(7)    A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szerve 2015. évi költségvetésének a költségvetési évben pénzforgalmilag teljesülő és pénzforgalom nélküli

a) bevételi főösszegét                 785 597 ezer forintban;

b) kiadási főösszegét                  785 597 ezer forintban

állapítja meg.

2. § A Rendelet 1, 2, 4, 7, 8 számú mellékletének helyében e rendelet 1, 2, 4, 7, 8, számú melléklete lép.

3.§ E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

( Szebellédi Endre István )                                        ( dr. Vida Bernadett )

polgármester                                                                 jegyző

Záradék:

Kihirdetve: Nagymágocs, 2015. december 15.

dr. Vida Bernadett

jegyző

Csatolmányok

Megnevezés méret
1. számú melléklet 58.91 KB
2. számú melléklet 58.31 KB
4. számú melléklet 35.62 KB
7. számú melléklet 36.92 KB
8. számú melléklet 46.51 KB
Share.

Comments are closed.