Nagymágocs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015 (II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat által biztosított szociális ellátásokról

0

Nagymágocs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat által biztosított szociális ellátásokról

Nagymágocs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az 1993. évi III. tv. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 132. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, valamint a 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól

13. §. (1) bekezdés 8a. pontjában megállapított feladatkörében eljárva az önkormányzat által biztosított szociális ellátásokra az alábbi rendeletet alkotja:

I. Fejezet

A rendelet hatálya

1. §

(1)       A rendelet hatálya  Nagymágocs nagyközség közigazgatási területén élő a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. (továbbiakban: Szt.) 3. §-ában megjelölt személyekre terjed ki.

(2)       A rendelet 17. §-ában meghatározott tanyagondnoki szolgáltatást az önkormányzat Nagymágocs nagyközség külterületi településrészein biztosítja. A külterületi településrészek: Csúcstelek, Homokdűlő, Lajosszállás, Lajostanya, Lászlótelek, Mágocsoldal, Ótompahát, Szendrei-Bojtártelek, Tibortelep.

Általános eljárási rendelkezések

2. §

(1) A települési támogatás megállapítása iránti kérelem az e rendelet 1. mellékletében meghatározott formanyomtatvány kitöltésével, az azon feltüntetett dokumentumok csatolása mellett postai úton, vagy a Nagymágocsi Közös Önkormányzati Hivatalában – a továbbiakban Hivatal – terjeszthető elő személyesen.

(2) A települési támogatásra való jogosultság elbírálásához a kérelmező az e rendelet 1. melléklete szerinti formanyomtatványon – az azon szabályozott formában és módon – a feltüntetett dokumentumok csatolásán túlmenően írásban köteles saját és családja, közös háztartásban élő közeli hozzátartozója, illetve háztartása vagyoni, jövedelmi viszonyairól nyilatkozni.

(3) A pénzbeli és természetbeni ellátások iránti kérelemhez a pénzbeli és szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Vhr.) meghatározottakon túl csatolni kell az R. 2. számú mellékletét képező jövedelemnyilatkozatot és az e rendeletben meghatározott esetekben Vhr. 1 számú melléklete szerinti vagyonnyilatkozatot.

(4) A kérelemhez csatolni kell a létfenntartási gondot, illetve létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetet igazoló okiratot (pl.: orvosi igazolás, közüzemi számla, hatósági határozat stb).

(5) Az ellátásban részesülő a jogosultság feltételeit érintő lényeges tények, körülmények megváltozásáról tizenöt napon belül köteles írásban értesíteni a Hivatalt.

(6) A jogosulatlanul igénybe vett ellátás megtérítésének elrendelésére – az Szt. 17.§-ában foglaltak szerint – a hatáskört gyakorló jogosult.

(7) A Szociális és Humánpolitikai Bizottság az önkormányzat segély felhasználásának ellenőrzése keretében a felhasználást alátámasztó dokumentumok (számla, nyugta stb.) becsatolására hívhatja fel a jogosultat.

(8) Az e rendelet alapján nyújtott nem rendszeres szociális ellátásokat a döntéshozatalt követő 5 napon belül folyósítani kell a jogosult részére. Az ellátás kifizetése történhet a Nagymágocsi Közös Önkormányzati Hivatal házipénztárából, számlavezető pénzintézeti kifizetéssel, lakossági folyószámlára utalással.

II. Fejezet

Pénzbeli, természetbeni települési támogatások

Rendkívüli települési támogatás

3. §

Szociális rászorultság esetén jogosult számára az e rendeletben foglalt feltételek fennállása esetén pénzbeli és természetbeni ellátásként

  1. települési támogatás
  2. rendkívüli települési támogatás

állapítható meg.

4. §

(1) Települési támogatás nyújtható pénzben és természetben:

a) lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez

b) gyógyszer-kiadások viseléséhez

c) kamatmentes kölcsön formájában

(2) A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás az alábbi költségek kifizetésére nyújthatók:

a) villanyáram díj

b) víz- és csatornadíj

c) szemétszállítás díj

e) gázdíj

(3) A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatásra jogosult az a személy, akinek a háztartásában az egy főre jutó nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegét, a gyermekét egyedül nevelők esetében az öregségi nyugdíj 120%-át.

(4) A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatást legalább 2 hónapra, legfeljebb 6 hónapra lehet megállapítani. Összege 2.500 Ft/hó között állapítható meg, a fizetendő összegtől függően.

(5) A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatással el kell számolni. A támogatás lejártakor a befizetést igazoló bizonylatot be kell mutatni.

(6) A gyógyszer-kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatásra jogosult az a személy, akinek a háztartásában az egy főre jutó nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 120%-át.

(7) A gyógyszer-kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás legalább 2 hónapra, legfeljebb 4 hónapra lehet megállapítani. Összege 3.000 Ft/ hó állapítható meg, az orvos által igazolt gyógyszerek kiváltásához. Közgyógyellátásra jogosultak részére ez a támogatás nem állapítható meg.

(8) A gyógyszer-kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatással el kell számolni. A támogatás lejártakor a gyógyszertári nyugtát be kell mutatni.

(9) A települési támogatás évente egyszer igényelhető. Azon személyek támogatási igénye elutasítható, aki az elszámolási kötelezettségének nem tesz eleget.

(10) A kamatmentes kölcsönt természetbeni ellátás formájában kell megállapítani és közvetlenül a közszolgáltató részére átutalni.

(11) A kamatmentes kölcsönt havi részletekben kell visszafizetni. A visszafizetés határideje nem haladhatja meg a 12 hónapot.

(12) A kamatmentes kölcsön folyósításának alapja és feltétele a kérelmező és az önkormányzat közötti kölcsönszerződés megkötése.

(13) Amennyiben az adós a szerződésben vállalt kötelezettségeit megszegi és a kölcsönszerződés módosítását nem kezdeményezi, a szerződést fel kell mondani és a kölcsönt az adóstól egy összegben kell visszakövetelni.

(14) Nem részesíthető kamatmentes kölcsön formájában települési támogatás

a)  aki a  visszafizetési kötelezettségének önkéntesen nem tett eleget;

b)  akinek visszafizetési kötelezettsége nem járt le, kivéve ha a fennálló törlesztő-részletet egy összegben visszafizeti;

c)  aki valótlan adatok közlésével jutott e támogatási formához.

5. §

(1) Rendkívüli települési támogatás nyújtható pénzben és természetben:

a) élelmiszerre,

b) ruhaneműre,

c) gyermekintézmények étkezési térítési díjának megfizetésére,

d) tüzelőre,

e) a megélhetést érintő előre nem tervezhető többletkiadásokra, temetési költségekre

f) tanév kezdéshez

g) szilárd hulladékszállítás közszolgáltatási díjának átvállalására

(2) Rendkívüli települési támogatás akkor nyújtható, ha a kérelmező, illetve a családja jövedelmi viszonyait figyelembe véve az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg:

a) családok esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át,

b) egyedül élő, illetve gyermekét egyedül nevelő szülő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át.

(3) Temetési költségek viseléséhez rendkívüli települési támogatás annak állapítható meg, aki az elhunyt személy eltemettetéséről gondoskodott. A támogatás iránti kérelmet a haláleset bekövetkeztétől 30 napon belül lehet előterjeszteni, a kérelemhez mellékelni kell a halotti anyakönyvi kivonatot, a kérelmező nevére kiállított temetési számlát, az eltemettető családjának jövedelemigazolásait.

(4) Rendkívüli települési támogatás nyújtható pénzbeli ellátásként, valamint természetbeni ellátásként élelmiszerre, gyermekintézmények étkezési térítési díjának megfizetésére, tüzelőre.

Háztartásonként legfeljebb 5.000.-Ft értékű tartós élelmiszer biztosítható.

Háztartásonként legfeljebb 3 q tűzifa biztosítható.

(5) A rendkívüli települési támogatás felhasználásáról a jogosultat el kell számoltatni. Ha elszámolási kötelezettségének nem tesz eleget, az újabb segélykérelmét el lehet utasítani.

(6) A rendkívüli települési támogatás összege háztartásonként, gyermeket nevelő családok esetében gyermekenként évente nem haladhatja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegét.

(7) Rendkívüli települési támogatás egy háztartásban élőknek, illetve egyedül élő kérelmező esetén egy személynek naptári évente legfeljebb kettő alkalommal nyújtható.

(8) A temetési költség viseléséhez nyújtott rendkívüli települési támogatás összege – a temetkezési szolgáltatók által kimutatott költségek figyelembe vételével – egyszeri 15.000 Ft.

(9 ) A (2)-(3), valamint (8) bekezdésben meghatározottaktól méltánylást érdemlő esetekben el lehet térni, különösen:

a) krónikus, hosszantartó betegségből eredő jövedelem-kiesés,

b) nagyobb összegű, váratlan, vagy tervezhető, és önhibán kívüli kiadások

c) elemi károsultság,

d) baleset,

e) egyéb támogatási formákból való kiszorulás.

(10) Az alkalmanként jelentkező többletkiadások között a lakhatás feltételeinek biztosítására tekintettel csak abban az esetben állapítható meg rendkívüli települési támogatás, ha a kérelmező, illetve a családja nem részesül települési támogatás keretében lakhatást célzó támogatásban.

(11) Az alkalmanként jelentkező többletkiadások között gyógyszer kiváltására tekintettel csak abban az esetben állapítható meg rendkívüli települési támogatás, ha kérelmező nem részesül települési támogatás keretében gyógyszer támogatásban.

(12) A Képviselő-testület települési szilárd hulladék közszolgáltatási díjának átvállalása céljából kérelemre települési támogatást nyújt annak a szociálisan rászorult személynek, aki:

a) 70. életévét betöltötte,

b) egyedül élő,

c) települési szilárd hulladékszállítási közszolgáltatás tekintetében díjhátralékkal nem rendelkezik,

d) mindenkori legkisebb űrtartalmú gyűjtőedényt használ és

d) az egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át.

(13) A települési szilárd hulladék közszolgáltatási díjának átvállalása céljából megállapított önkormányzati segély összege megegyezik a mindenkori legkisebb űrtartalmú gyűjtőedény éves díjával.

(14) A települési szilárd hulladékszállítási közszolgáltatás díjának átvállalása céljából települési támogatás megállapítása iránti kérelmet minden év november 30-ig kell benyújtani a Nagymágocsi Közös Önkormányzati Hivatalba. A határidő elmulasztása jogvesztő.

(15) A települési szilárd hulladékszállítási közszolgáltatás díjának átvállalása céljából települési támogatás a tárgyév január 1. napjától december 31-ig terjedő időszakra kerül megállapításra.

 Köztemetés

6. §

(1)       A köztemetés költségeinek megtérítési kötelezettsége alól mentesíthető az a személy, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimumot, egyedül élő estében annak 150 %-át, és a szociális ellátásokról szóló törvényben meghatározott összegnél magasabb összegű vagyonnal nem rendelkezik.

(2)       A köztemetés költségeinek viselése alóli mentességi kérelemhez mellékelni kell

a) e rendelet 1. melléklete szerinti jövedelemnyilatkozatot,

b) e rendelet 2. melléklete szerinti vagyonnyilatkozatot.

III. Fejezet

Szociális szolgáltatások

A szolgáltatások igénybevétele, megszüntetése

7. §

(1)       A 3. § biztosított támogatások iránti kérelmet az ellátást nyújtó intézmény, a Nagymágocs, Szentesi út 30. szám alatti Nagymágocsi Szociális Szolgáltató Központ (a továbbiakban: NSzSzK) vezetőjénél lehet előterjeszteni.

(2)       A tanyagondnoki szolgáltatás iránti kérelem a tanyagondnoknak, az étkeztetés, házi segítségnyújtás iránti kérelem a szociális gondozóknak is leadható. A tanyagondnok és a szociális gondozók a kérelmet intézkedésre haladéktalanul átadják az NSzSzK vezetőjének.

8. §

Az NSzSzK vezetője külön eljárás nélkül köteles biztosítani az ellátásokat azon igénylők részére, akik a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999. (IX. 24.) SzCsM rendelet 15. § (1) bekezdésében felsorolt eseteknek megfelelnek.

9. §

(1)       Az NSzSzK vezetője az étkeztetés, házi segítségnyújtás és nappali ellátás szociális szolgáltatást igénybe vevőkkel, az igénybevétel megkezdése előtt megállapodást köt.

(2)       A megállapodás tartalmai elemeire a szociális ellátásokról szóló törvény 94/C. § (3) bekezdésében foglaltak az irányadóak.

10. §

(1)       A szociális ellátások megszüntetésére a szociális ellátásokról szóló törvény 100. §, 101. §, 103. § és 104. §-ában foglaltak az irányadóak.

(2)       Az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenően az ellátást meg kell szüntetni

a) az ellátás megállapítása határozott időre vagy feltétel bekövetkeztéig történt,

b) az ellátott az ellátást előzetes bejelentés nélkül tartósan (legalább két hétig) nem vette igénybe, s ezt utólag elfogadható módon nem mentette ki,

c) az ellátott magatartásával az ellátást lehetetlenné teszi vagy akadályozza,

d) idősek napközi otthona ellátás esetén az ellátott magatartásával a közösséget zavarja, a házirendet súlyosan megsérti, vagy olyan betegségben szenved, amely a közösség látogatására alkalmatlanná teszi, illetőleg a közösséget veszélyezteti,

e) az ellátott a részére megállapított térítési díj megfizetését figyelmeztetés ellenére elmulasztotta, feltéve, hogy annak megfizetésére egyébként képes lenne.

 Tanyagondnoki szolgáltatás

11. §

(1)       Közvetlen, alapszolgáltatási feladatok:

a) közreműködés étkeztetésben, házi segítségnyújtásban, közösségi és szociális információk szolgáltatásában,

b) egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás biztosítása keretében háziorvosi, gyermekorvosi, szakorvosi rendelésre szállítás, gyógyszerfelíratás, -kiváltás, gyógyászati segédeszközökhöz való hozzájutás biztosítása,

c) óvodások, iskolások településen belül működő közoktatási intézményekbe, a közoktatási intézmények, más intézmények, szervezetek által szervezett gyermek rendezvényekre, programokra szállítása.

(2)       Közvetlen, kiegészítő alapszolgáltatási feladatok:

a) közösségi, művelődési, sport rendezvények szervezésének segítése, illetve rendezvényekre szállítás,

b) településen belüli családi rendezvényekre, eseményekre szállítás,

c) közreműködés nagybevásárlások lebonyolításában,

d) egyéni hivatalos ügyekben az ügyintézés településen belüli helyszínére szállítás, illetve felkérés esetén személyes közreműködés a hivatalos ügyek intézésében,

e) a településen belül található lakossági szolgáltatások igénybevételében közreműködés.

(3)       Önkormányzati feladatok megoldását segítő, közvetett feladatok

a) szükség esetén ételszállításban való közreműködés a Gyermekélelmezési és Szociális Konyháról az SzSzK-ba, általános iskolába,

b) önkormányzati információk (pl.: falugyűlés, közmeghallgatás, rendeletek, lomtalanítási akció, stb.) közvetítése a lakosság felé.

Étkeztetés

12. §

(1)       Napi (hétfőtől – péntekig) egyszeri meleg ételt elsősorban a szociális rászoruló személyeknek kell biztosítani.

(2)       Szociálisan rászoruló személynek kell tekinteni

a) életkora miatt azt, aki a 65. életévét betöltötte,

b) egészségi állapota miatt azt a 18. életévét betöltött személyt, aki mozgásában korlátozott, krónikus vagy akut megbetegedése, fogyatékossága miatt önmaga ellátásáról – részben vagy teljesen – nem tud gondoskodni,

c) fogyatékossága miatt rászorulónak kell tekinteni azt, aki fogyatékossági támogatásban részesül,

d) pszichiátriai, illetve szenvedélybetegsége miatt azt, aki fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igényel, önmaga ellátására részben képe,

e) hajléktalansága miatt azt, aki bejelentett lakóhellyel nem rendelkezik.

13. §

Étkeztetés nyújtható – az étkeztetést biztosító konyha kapacitásától függően – azon szociálisan nem rászoruló kérelmezőknek is, akik az e rendeletben meghatározott teljes összegű térítési díj megfizetését vállalják.

 Térítési díj

14. §

(1)       A személyes gondoskodás körébe tartozó ellátások közül az étkeztetés, a házi segítségnyújtás és nappali ellátás igénybevételéért térítési díjat kell fizetni.

(2)       Az ellátások intézményi térítési díj mértékét a 3. melléklet tartalmazza.

15. §

A térítési díjat a szociális ellátásokról szóló törvény 114. § (2) bekezdésében meghatározott személyek kötelesek megfizetni.

16. §

A szociális ellátást igénybevevőnek az intézményi térítési díj 50 %-át kedvezményként kell biztosítani

a) annak az egyedül állónak, akinek havi jövedelme nem haladja meg az öregségi   nyugdíj mindenkori legkisebb összegének kétszeresét,

b) annak a személynek, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének másfélszeresét.

IV. Fejezet

Záró rendelkezések

17. §

(1)       Ez a rendelet – az 3. melléklet kivételével – 2015.03.01-jén lép hatályba

(2)       Az 3. melléklet 2015. április 1. napján lép hatályba.

18. §

(1)       Hatályát veszti

a) Nagymágocs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012. (VI. 13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat által biztosított szociális ellátásokról

19.. §

E rendelet hatályba lépése előtt megállapított méltányossági ápolási díj a megállapító határozatban megjelölt felülvizsgálat időpontjáig, de legkésőbb 2015. február 28-áig folyósítható.

Szebellédi Endre István                                                                          Gyurisné Székely Erika

        polgármester                                                                                          megbízott jegyző

A rendelet kihirdetve:

Nagymágocs, 2015. február 27.

Gyurisné Székely Erika

megbízott jegyző
Csatolmányok

Megnevezés méret
1. számú melléklet 57.49 KB
2. számú melléklet 42.42 KB
Share.

Comments are closed.