Nagymágocs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2016 (II.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

0
Nagymágocs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2016 (II.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

Nagymágocs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdésében és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 27 § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Nagymágocs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Vagyonkezelő Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. §

(1)     A rendelet hatálya kiterjed Nagymágocs Nagyközség Önkormányzatára, valamint az önkormányzat által fenntartott költségvetési szerveire.

(2)     Az önkormányzat költségvetési szervei (a továbbiakban: intézményei):

a) Nagymágocsi Közös Önkormányzati Hivatal,

b) Nagymágocsi Szociális Szolgáltató Központ,

c) Nagymágocsi Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár.

d) Nagymágocsi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde.

2. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege, költségvetési egyenleg

2. §

(1)     A képviselő-testület az önkormányzat és intézménye együttes 2016. évi költségvetését:

a)       312 318 ezer forint költségvetési bevétellel,

b)      312 318 ezer forint költségvetési kiadással,

állapítja meg.

(2)     Nagymágocs Nagyközség Önkormányzatának költségvetési bevételei előirányzat-csoportok szerint:

a)       Működési bevételek:                                                  24 494 ezer forint;

b)      Közhatalmi bevételek:                                                37 500 ezer forint;

c)       Önkormányzatok működési támogatásai:                    192 114 ezer forint;

d)       Működési célú támogatások államháztartáson belülről:    21 932 ezer forint;

e)       Felhalmozási bevételek:                                             17 300 ezer forint;

e)       Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:                 0 ezer forint;

f)       Felügyeleti szervi támogatás:                                               18 978 ezer forint;

g)        Költségvetési bevételek összesen:                         312 318 ezer forint.

(3)     Nagymágocs Nagyközség Önkormányzatának költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatok szerint:

a)       Személyi juttatások:                                                 145 706 ezer forint;

b)      Munkaadói járulék:                                                    36 646 ezer forint;

c)       Dologi kiadások:                                                       94 818 ezer forint;

d)       Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                10 063 ezer forint;

e)       Egyéb működési célú kiadások:                                     1 227 ezer forint;

f)         Működési költségvetés:                                             288 460 ezer forint;

f)       Beruházások:                                                                    0 ezer forint;

g)       Felújítások:                                                               3 315 ezer forint;

h)       Egyéb felhalmozási célú kiadások:                                    965 ezer forint;

i)        Felhalmozási pénzeszköz átadás:                                      600 ezer forint;

i)        Felhalmozási költségvetés:                                           4 880 ezer forint;

i)        Finanszírozási kiadások  irányítószervi támogatás:                    18 978 ezer forint;

j)       Költségvetési kiadások összesen:                          312 318 ezer forint.

(4)     A Képviselő-testület az önkormányzat előző évi költségvetési maradványának összegét 0 ezer forintban állapítja meg. A Képviselő-testület az előző évi költségvetési maradvány összegével az általános tartalék előirányzatát növeli meg.

(5)      A Képviselő-testület a kiadások között 0 ezer forint általános tartalékot állapít meg. A tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület fenntartja magának.

(6)     A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szerve 2016. évi költségvetésének a költségvetési évben pénzforgalmilag teljesülő és pénzforgalom nélküli

a) bevételi főösszegét                 312 318 ezer forintban;

b) kiadási főösszegét                  312 318 ezer forintban

állapítja meg.

(7)               Az önkormányzat és intézményei bevételi előirányzatának részletezését a rendelet 1. számú melléklete, kiadási előirányzatának részletezését a rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.

3. §

(1)     A Képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát 53 főben, a közfoglalkoztatottak létszám-előirányzatát 68 főben állapítja meg.

(2)     A Képviselő-testület az önkormányzat, az 1. § (2) bekezdés b) és c) pontjában meghatározott intézményei alkalmazásában álló munkavállalók – a közfoglalkoztatottak kivételével –  részére a 2016. évben 2.000,- Ft/hó egyéb juttatást biztosít Erzsébet utalvány formájában.

(3)     Az önkormányzat és intézményei 2016. évi létszám-előirányzatának részletezését a rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.

4. §

(1)     Az önkormányzat és intézménye 2016. évi költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a rendelet 4. számú melléklete tartalmazza.

(2)     Az önkormányzat és intézménye 2016. évi előirányzat-felhasználási és likviditási ütemtervét a rendelet 5. számú melléklete tartalmazza.

(3)     A Képviselő-testület az önkormányzat és intézménye 2016. évi közvetett támogatási előirányzat részletezését a rendelet 6. számú melléklete tartalmazza.

(4)     A képviselő-testület az önkormányzat költségvetésében szereplő felhalmozási kiadások feladatonkénti részletezését az 7. számú melléklet szerint határozza meg.

(5)               Az önkormányzat és intézményei központi költségvetésből származó bevételeit a 8. számú melléklet szerint határozza meg.

3. A költségvetés végrehajtásának szabályai

5. §

(1)     Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet a számlavezető pénzintézetnél pénzintézeti lekötés útján kell hasznosítani.

(2)     Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésről a következő testületi ülésen tájékoztatást ad.

(3)     A költségvetési többlet (1) bekezdéstől eltérő felhasználásáról a képviselő-testület dönt.

6. §

(1)     Az önkormányzati gazdálkodás során létrejött hiány finanszírozási módja likviditási hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől.

(2)     A likviditási hitel felvételével kapcsolatos szerződések megkötésének jogát a hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg.

(3)     A polgármester a hitelszerződésről annak aláírását követően köteles testületi ülésen tájékoztatást adni a képviselő-testületnek.

7. §

Nagymágocs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy évközben az előirányzatok közötti átcsoportosítást – az érdekeltekkel egyeztetve – hajtson végre 500.000,- Ft összeghatárig, a képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett.

8. §

A képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a 2010. december 31. napját megelőzően keletkezett, egyenként 50 000,- Ft alatti követelések törlésre kerüljenek.

9. §

Nagymágocs Nagyközség Önkormányzatának és intézményének a 2011. évi CXCIV. tv. (Stabilitási tv.) 3. §. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeinek, valamint a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése szerinti saját bevételeit a rendelet 9. sz. melléklete tartalmazza.

10. §

  1. Az intézmény rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézményvezető előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkezik.
  2. A tervezett bevételek elmaradása nem vonja maga után az intézményfinanszírozás növekedését, hanem azt a kiadások csökkentésével kell ellensúlyozni.
  3. Az intézmény pénzellátásáról az önkormányzat a Nagymágocsi Közös Önkormányzati Hivatal útján gondoskodik.
  4. A költségvetési szerv évközi előirányzat-módosításairól a Nagymágocsi Közös Önkormányzati Hivatal a jegyző által elrendelt formában köteles naprakész nyilvántartást vezetni.

11. §

Az önkormányzat által támogatott vagy finanszírozott szervezetek, illetve magánszemélyek számára számadási kötelezettséget kell előírni a céljelleggel – nem szociális ellátásként – juttatott összegek rendeltetésszerű felhasználására, amit minden esetben a megkötött támogatási szerződésben kell rögzíteni.

12. §

A képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a negyedévet követő soros testületi ülésen módosítja költségvetését.

4. Záró rendelkezések

13. §

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2016. január 1-jétől kell alkalmazni.

( Szebellédi Endre István )                                        ( dr. Vida Bernadett )

polgármester                                                                 jegyző

Záradék:

Kihirdetve: Nagymágocs, 2016. február 11.

( dr. Vida Bernadett)

jegyző

Csatolmányok

Megnevezés méret
1. számú melléklet 54.12 KB
2. számú melléklet 54.61 KB
3. számú melléklet 59.51 KB
4. számú melléklet 34.23 KB
5. számú melléklet 52.31 KB
6. számú melléklet 38.46 KB
7. számú melléklet 32.97 KB
8. számú melléklet 45.98 KB
9. számú melléklet 42.31 KB
Share.

Comments are closed.