Nagymágocs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2017 (II.14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

0
Nagymágocs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2017 (II.14.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

 

Nagymágocs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdésében és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 27 § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Nagymágocs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Vagyonkezelő Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. §

(1)       A rendelet hatálya kiterjed Nagymágocs Nagyközség Önkormányzatára, valamint az önkormányzat által fenntartott költségvetési szerveire.

(2)       Az önkormányzat költségvetési szervei (a továbbiakban: intézményei):

a) Nagymágocsi Közös Önkormányzati Hivatal,

b) Nagymágocsi Szociális Szolgáltató Központ,

c) Nagymágocsi Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár.

d) Nagymágocsi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde.

2. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege, költségvetési egyenleg

2. §

(1)       A képviselő-testület az önkormányzat és intézménye együttes 2017. évi költségvetését:

a)         366 331 ezer forint költségvetési bevétellel,

b)         366 331 ezer forint költségvetési kiadással,

állapítja meg.

(2)       Nagymágocs Nagyközség Önkormányzatának költségvetési bevételei előirányzat-csoportok szerint:

a)         Működési bevételek:                                                               29 447 ezer forint;

b)         Közhatalmi bevételek:                                                            37 000 ezer forint;

c)         Önkormányzatok működési támogatásai:                           193 355 ezer forint;

d)         Működési célú támogatások államháztartáson belülről:        18 231 ezer forint;

e)         Felhalmozási bevételek:                                                         53 548 ezer forint;

e)         Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:                      0 ezer forint;

f)         Felügyeleti szervi támogatás:                                                             34 750 ezer forint;

g)        Költségvetési bevételek összesen:                             366 331 ezer forint.

(3)       Nagymágocs Nagyközség Önkormányzatának költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatok szerint:

a)         Személyi juttatások:                                                            172 233 ezer forint;

b)         Munkaadói járulék:                                                                 35 984 ezer forint;

c)         Dologi kiadások:                                                                     71 553 ezer forint;

d)         Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                     3 200 ezer forint;

e)         Egyéb működési célú kiadások:                                               1 300 ezer forint;

f)         Működési költségvetés:                                                284 270 ezer forint;

f)         Beruházások:                                                                            254 ezer forint;

g)         Felújítások:                                                                            46 857 ezer forint;

h)         Egyéb felhalmozási célú kiadások:                                                0 ezer forint;

i)          Felhalmozási pénzeszköz átadás:                                                  0 ezer forint;

i)          Felhalmozási költségvetés:                                            43 311 ezer forint;

i)          Finanszírozási kiadások  irányítószervi támogatás:              34 750 ezer forint;

j)          Költségvetési kiadások összesen:                             366 331 ezer forint.

(4)       A Képviselő-testület az önkormányzat előző évi költségvetési maradványának összegét 0 ezer forintban állapítja meg. A Képviselő-testület az előző évi költségvetési maradvány összegével az általános tartalék előirányzatát növeli meg.

(5)        A Képviselő-testület a kiadások között 0 ezer forint általános tartalékot állapít meg. A tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület fenntartja magának.

(6)       A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szerve 2017. évi költségvetésének a költségvetési évben pénzforgalmilag teljesülő és pénzforgalom nélküli

a) bevételi főösszegét                        366 331 ezer forintban;

b) kiadási főösszegét             366 331 ezer forintban

állapítja meg.

(7)                   Az önkormányzat és intézményei bevételi előirányzatának részletezését a rendelet 1. számú melléklete, kiadási előirányzatának részletezését a rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.

3. §

(1)       A Képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát 52 főben, a közfoglalkoztatottak létszám-előirányzatát 76 főben állapítja meg.

(2)       A Képviselő-testület az önkormányzat, az 1. § (2) bekezdés b) c) és d) pontjában meghatározott intézményei alkalmazásában álló munkavállalók – a közfoglalkoztatottak kivételével –  részére a 2017. évben 2.000,- Ft/hó pénzjuttatást biztosít.

(3)       Az önkormányzat és intézményei 2017. évi létszám-előirányzatának részletezését a rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.

4. §

(1)       Az önkormányzat és intézménye 2017. évi költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a rendelet 4. számú melléklete tartalmazza.

(2)       Az önkormányzat és intézménye 2017. évi előirányzat-felhasználási és likviditási ütemtervét a rendelet 5. számú melléklete tartalmazza.

(3)       A Képviselő-testület az önkormányzat és intézménye 2017. évi közvetett támogatási előirányzat részletezését a rendelet 6. számú melléklete tartalmazza.

(4)       A képviselő-testület az önkormányzat költségvetésében szereplő felhalmozási kiadások feladatonkénti részletezését az 7. számú melléklet szerint határozza meg.

(5)                   Az önkormányzat és intézményei központi költségvetésből származó bevételeit a 8. számú melléklet szerint határozza meg.

3. A költségvetés végrehajtásának szabályai

5. §

(1)       Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet pénzintézeti lekötés útján kell hasznosítani.

(2)       Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésről a következő testületi ülésen tájékoztatást ad.

(3)       A költségvetési többlet (1) bekezdéstől eltérő felhasználásáról a képviselő-testület dönt.

6. §

(1)       Az önkormányzati gazdálkodás során létrejött hiány finanszírozási módja likviditási hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől.

(2)       A likviditási hitel felvételével kapcsolatos szerződések megkötésének jogát a hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg.

(3)       A polgármester a hitelszerződésről annak aláírását követően köteles testületi ülésen tájékoztatást adni a képviselő-testületnek.

7. §

Nagymágocs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy évközben az előirányzatok közötti átcsoportosítást – az érdekeltekkel egyeztetve – hajtson végre 500.000,- Ft összeghatárig, a képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett.

8. §

A képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a 2011. december 31. napját megelőzően keletkezett, egyenként 50 000,- Ft alatti követelések törlésre kerüljenek.

9. §

Nagymágocs Nagyközség Önkormányzatának és intézményének a 2011. évi CXCIV. tv. (Stabilitási tv.) 3. §. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeinek, valamint a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése szerinti saját bevételeit a rendelet 9. sz. melléklete tartalmazza.

10. §

  1. Az intézmény rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézményvezető előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkezik.
  2. A tervezett bevételek elmaradása nem vonja maga után az intézményfinanszírozás növekedését, hanem azt a kiadások csökkentésével kell ellensúlyozni.
  3. Az intézmény pénzellátásáról az önkormányzat a Nagymágocsi Közös Önkormányzati Hivatal útján gondoskodik.
  4. A költségvetési szerv évközi előirányzat-módosításairól a Nagymágocsi Közös Önkormányzati Hivatal a jegyző által elrendelt formában köteles naprakész nyilvántartást vezetni.

11. §

Az önkormányzat által támogatott vagy finanszírozott szervezetek, illetve magánszemélyek számára számadási kötelezettséget kell előírni a céljelleggel – nem szociális ellátásként – juttatott összegek rendeltetésszerű felhasználására, amit minden esetben a megkötött támogatási szerződésben kell rögzíteni.

12. §

A képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a negyedévet követő soros testületi ülésen módosítja költségvetését.

4. Záró rendelkezések

13. §

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2017. január 1-jétől kell alkalmazni.

( Szebellédi Endre István )                                                    ( dr. Vida Bernadett )

polgármester                                                                                jegyző

Záradék:

Kihirdetve: Nagymágocs, 2017. február 14.

( dr. Vida Bernadett)

jegyző

 

Csatolmányok

Megnevezés méret
1. számú melléklet 55.23 KB
2. számú melléklet 56.29 KB
3. számú melléklet 60.17 KB
4. számú melléklet 35.15 KB
5. számú melléklet 53.73 KB
6. számú melléklet 38.32 KB
7. számú melléklet 26.83 KB
8. számú melléklet 47.69 KB
9. számú melléklet 43.94 KB
Share.

Comments are closed.