Nagymágocs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015 (II.26.) önkormányzati rendelete A Nagymágocsi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztiszviselők számára biztosított juttatásokról és támogatásrokról

0

Nagymágocs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015 (II.26) önkormányzati rendelete

A Nagymágocsi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők számára biztosított juttatásokról és támogatásokról

Nagymágocs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (4) bekezdésében és a 237. §-ában kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

 1. A rendelet személyi hatálya
 1. §

(1) E rendelet hatálya a Nagymágocsi Közös Önkormányzati Hivatalban (a továbbiakban: Hivatal) közszolgálati jogviszonyban álló köztisztviselőkre terjed ki.

(2) A 3-4. §-ban foglalt rendelkezéseket a foglalkoztatási jogviszonyban álló polgármesterre is alkalmazni kell.

(3) A határozott idejű közszolgálati jogviszonyban foglalkoztatott köztisztviselőket a juttatások időarányosan illetik meg.

(4) A 3. §-ban foglalt rendelkezéseket a Nagymágocsi Közös Önkormányzati Hivatalban munkaviszony keretében foglalkoztatottakra is alkalmazni kell.

 1. Illetményrendszer
 1. §

A Képviselő-testület a Hivatal középiskolai végzettségű köztisztviselői részére a 2015. évre illetménykiegészítést állapít meg, melynek mértéke az alapilletmény 20 %-a.

A Képviselő-testület a Hivatal felsőfokú végzettségű köztisztviselői részére a 2015. évre illetménykiegészítést állapít meg, melynek mértéke az alapilletmény 20 %-a.

 1. §

A Képviselő-testület a köztisztviselők részére cafetéria-juttatást biztosít. A cafetéria-juttatás éves keretösszegét a Képviselő-testület a költségvetési rendeletében állapítja meg.

 1. Egyéb juttatások és támogatások
 1. §

Az önkormányzat  a köztisztviselő részére az alábbi szociális, jóléti, kulturális és egészségügyi juttatásokat biztosítja:

 1. illetményelőleg,
 2. képzési, továbbképzési, nyelvtanulási támogatás,
 3. védőszemüveg vásárlásának támogatása,
 4. munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítés.
 1. §

(1) A Közös Hivatalnál legalább 6 hónapja közszolgálati jogviszonyban álló köztisztviselő átmeneti anyagi gondjainak enyhítése érdekében, visszatérítendő juttatásként, kérelemre illetményelőlegben részesíthető.

(2) Az illetményelőleg mértéke nem haladhatja meg a mindenkori kötelező legkisebb munkabér havi összegének háromszorosát.

(3) Az illetményelőleg feltételeit, a kifizetés, visszafizetés rendjét a közszolgálati szabályzat tartalmazza.

 1. §

(1) A Hivatal köztisztviselőinek az önkormányzati vagy hatósági munkájukhoz szükséges tanulmányai folytatásához képzési, továbbképzési, nyelvtanulási támogatás biztosítható:

a) kamatmentes visszatérítendő, vagy

b) vissza nem térítendő támogatás formájában.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott támogatások további feltételeit, mértékét, az elbírálás rendjét, a támogatás kifizetésének, elszámolásának rendjét, a visszafizetésre vonatkozó szabályokat a közszolgálati szabályzat tartalmazza.

 1. §

(1) Ha a köztisztviselőnek munkaköre ellátásához a számítógép folyamatos használata szükséges, egészségügyi juttatásként védőszemüveg vásárlásához kétévente egy alkalommal vissza nem térítendő támogatást nyújt.

(2) A védőszemüveg készítéséhez nyújtott egészségügyi támogatás összege 15.000,- Ft.

(3) A támogatás részletes szabályait az 50/1999. (XI. 3.) EüM. rendelet, valamint a közszolgálati szabályzat tartalmazza.

 1. § A munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítés a köztisztviselőt a 39/2010. (II. 26.) Korm. rendelet, valamint a közszolgálati szabályzat rendelkezései alapján illeti meg.
 1. A juttatások és támogatások fedezete
 1. §

(1) A juttatásokra kifizethető keret összegét a képviselő-testület mindig az adott évre vonatkozóan, a Hivatal éves költségvetésében állapítja meg.

(2) A jegyző felelős az e rendeletben szabályozott juttatások és támogatások fedezetéül szolgáló:

a) előirányzatok költségvetési rendelet-tervezetben való megalapozott, reális igényekhez igazodó szerepeltetéséért, valamint

b) a jóváhagyott előirányzatok szerinti gazdálkodásért.

 1. §

(1)               A juttatások fedezetéül szolgáló keretet az e rendeletben meghatározott, valamint a Közszolgálati Szabályzatban meghatározott módon kell felhasználni.

(2)     A 6-7. §-ban foglalt támogatások fedezetéül szolgáló keretet az igénylés, kérelem beérkezésének sorrendjében kell felhasználni.

(3)     A keret kimerülését követően érkezett igényeket, kérelmeket – nyilvántartásba vételüket követően – el kell utasítani.

(4)     Ha év közben a képviselő-testület a juttatások, támogatások fedezetéül pótelőirányzatot állapít meg, akkor a felhasználás során előnyben kell részesíteni a 10. §. (3) bekezdésében meghatározott, nyilvántartásban szereplő igényeket.

(5)     Az egyes juttatásokról és támogatásokról évenként elkülönített nyilvántartást kell vezetni.

 1. Záró rendelkezések
 1. §

(1) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, ezzel egyidejűleg Nagymágocs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2014. (II. 06.) önkormányzati rendelete a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek juttatásairól és támogatásairól hatályát veszti.

(2) E rendelet 2. § és 8. §-ában foglalt rendelkezéseket 2015. január 1. napjától kell alkalmazni.

( Szebellédi Endre István )                                                    ( Gyurisné Székely Erika )

polgármester                                                                      megbízott jegyző

Záradék:

Kihirdetve: 2015 február 26.

( Gyurisné Székely Erika )

megbízott jegyző

Share.

Comments are closed.