Nagymágocs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2015 (IV.29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 6.) önkormányzati rendelet módosításáról

0
Nagymágocs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2015 (IV.29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 6.) önkormányzati rendelet módosításáról

Nagymágocs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdés és (2) bekezdés b) pontjában, a 34. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 6.) önkormányzati rendeletet az alábbiak szerint módosítja:

1.§. A rendelet 2.§. helyébe a következő lép.

„2. §

(1)        A képviselő-testület az önkormányzat és intézménye együttes 2014. évi költségvetését:

a)           2 086 748 ezer forint költségvetési bevétellel,

b)           2 086 748 ezer forint költségvetési kiadással,

állapítja meg.

(2)        Nagymágocs Nagyközség Önkormányzatának költségvetési bevételei előirányzat-csoportok szerint:

a)         Működési bevételek:                                                                    350 084 ezer forint;

b)         Közhatalmi bevételek:                                                                   88 272 ezer forint;

c)         Önkormányzatok működési támogatásai:                           194 136 ezer forint;

d)         Működési célú támogatások államháztartáson belülről:                    60 920 ezer forint;

e)         Felhalmozási célú bevétel:                                                            3 893 ezer forint;

f)          Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:

1 116 385 ezer forint;

g)         Finanszírozási műveletek:                                                            273 058 ezer forint;

h)        Költségvetési bevételek összesen:              2 086 748 ezer forint.

(3)        Nagymágocs Nagyközség Önkormányzatának költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatok szerint:

a)         Személyi juttatások:                                                                 140 409 ezer forint;

b)         Munkaadói járulék:                                                                   31 223 ezer forint;

c)         Dologi kiadások:                                                                       107 589 ezer forint;

d)         Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                     26 007 ezer forint;

e)         Egyéb működési célú kiadások:                                                    49 584 ezer forint;

f)         Működési költségvetés:                                                    354 812 ezer forint;

f)          Beruházások:                                                                       1 367 009 ezer forint;

g)         Felújítások:                                                                                37 752 ezer forint;

h)         Egyéb felhalmozási célú kiadások:                                                10 413 ezer forint;

i)          Egyéb felhalmozási finanszírozási kiadás                                    316 762 ezer forint;

i)          Felhalmozási költségvetés:                               1 731 936 ezer forint;

j)          Költségvetési kiadások összesen:                    2 086 748 ezer forint.

(4)        A Képviselő-testület az önkormányzat előző évi pénzmaradványának összegét 1 804 ezer forintban állapítja meg. A Képviselő-testület az előző évi költségvetési maradvány összegével az általános tartalék előirányzatát növeli meg.

(5)        A Képviselő-testület a kiadások között 0 ezer forint tartalékot állapít meg. A tartalékkal való rendelkezés jogát a Képviselő-testület fenntartja magának.

(6)        A Képviselő-testület az önkormányzat folyószámlahitel keretét (a továbbiakban: likviditási hitel) 2014. december 31-ig 20 000 ezer forintban határozza meg.

(7)        A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szerve 2014. évi költségvetésének a költségvetési évben pénzforgalmilag teljesülő és pénzforgalom nélküli

a) bevételi főösszegét                2 086 748 ezer forintban;

b) kiadási főösszegét                 2 086 748 ezer forintban

állapítja meg.

(7)                   Az önkormányzat és intézményei bevételi előirányzatának részletezését a rendelet 1. számú melléklete, kiadási előirányzatának részletezését a rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.”

2. § Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 6.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: költségvetési rendelet) 1, 2, I.1, I.2, II.1 II.2, III.1, III.2, IV.1., IV.2 számú mellékletének helyébe e rendelet melléklete lép és egészül ki.

3. § Ez a rendelet kihirdetését követő első napon lép hatályba.

Szebellédi Endre István                                                                dr. Vida Bernadett

polgármester                                                                                       jegyző

Záradék:

Kihirdetve: Nagymágocs, 2015. április 29.

dr. Vida Bernadett

jegyző

Csatolmányok

Megnevezés méret
1. számú melléklet 37 KB
2. sz. melléklet 35 KB
3. sz. melléklet 34 KB
4. sz. melléklet 34 KB
5. sz. melléklet 34.5 KB
6. sz. melléklet 34.5 KB
Share.

Comments are closed.