Nagymágocs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2017 (V.30.) önkormányzati rendelete

0
Nagymágocs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2017 (V.30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II.11.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

Nagymágocs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdésében és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 27 § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Nagymágocs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Vagyonkezelő Bizottsága véleményének kikérésével az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 11.) önkormányzati rendelet módosítására a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § Az Ör 2. §-a  (1)-(3),(6)bekezdés helyére a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetését:

(1)     A képviselő-testület az önkormányzat és intézménye együttes 2016. évi költségvetését:

a)       581 113 ezer forint költségvetési bevétellel,

b)       581 113 ezer forint költségvetési kiadással,

állapítja meg.

(2)     Nagymágocs Nagyközség Önkormányzatának költségvetési bevételei előirányzat-csoportok szerint:

a)       Működési bevételek:                                                 43 902 ezer forint;

b)       Közhatalmi bevételek:                                                55 138 ezer forint;

c)       Önkormányzatok működési támogatásai:                      302 094 ezer forint;

d)       Működési célú támogatások államháztartáson belülről:        15 033 ezer forint;

e)       Felhalmozási bevételek:                                               70 089 ezer forint;

e)       Finanszírozási bevételek:                                             15 303 ezer forint;

f)       Államháztartási megelőlegezés:                                       7 068 ezer forint;

g)      Maradvány felhasználás:                                            72 486 ezer forint;

h)        Költségvetési bevételek összesen:                        581 113 ezer forint.

(3)     Nagymágocs Nagyközség Önkormányzatának költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatok szerint:

a)       Személyi juttatások:                                                  311 324 ezer forint;

b)       Munkaadói járulék:                                                     48 033 ezer forint;

c)       Dologi kiadások:                                                       124 742 ezer forint;

d)       Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                      10 063 ezer forint;

e)       Egyéb működési célú kiadások:                                   10 872 ezer forint;

f)       Egyéb elvonások befizetések:                                              0 ezer forint;

g)        Működési költségvetés:                                             405 034 ezer forint;

h)       Beruházások:                                                           25 915 ezer forint;

i)        Felújítások:                                                              72 259 ezer forint;

j)       Egyéb felhalmozási célú kiadások:                                        0 ezer forint;

k)       Fejlesztési finanszírozási kiadás:                                           0 ezer forint;

l)        Felhalmozási költségvetés:                                        98 174 ezer forint;

m)      Lakossági lakáskölcsön:                                                600 ezer forint;

n)       Finanszírozási kiadások:                                           70 339 ezer forint;

o)       Államháztartáson belőli megelőlegezések visszafizetése    6 966 ezer forint;

m)      Költségvetési kiadások összesen:                        581 113 ezer forint.

(6)     A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szerve 2016. évi költségvetésének a költségvetési évben pénzforgalmilag teljesülő és pénzforgalom nélküli

a) bevételi főösszegét                  581 113 ezer forintban;

b) kiadási főösszegét          581 113 ezer forintban

állapítja meg.

2. § A Rendelet 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 számú mellékletének helyében e rendelet 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 számú melléklete lép.

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

( Szebellédi Endre István )                                         ( dr. Vida Bernadett )

polgármester                                                                 jegyző

Kihirdetve: Nagymágocs, 2017. május 30.

dr. Vida Bernadett

jegyző

 

Csatolmányok

Megnevezés méret
1. számú melléklet 90.2 KB
2. számú melléklet 82.86 KB
3. számú melléklet 107.68 KB
4. számú melléklet 56.57 KB
6. számú melléklet 56.8 KB
7. számú melléklet 73.75 KB
8. számú melléklet 71.32 KB
Share.

Comments are closed.