Pályázó neve NAGYMÁGOCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
Projekt címe Nagymágocs Szociális Szolgáltató Központjának megújítása
Projekt kódja TOP-4.2.1-15-CS1
Támogatás összege (Ft) 50 000 000 .- HUF
Támogatás mértéke 100%
A projekt megvalósításának kezdete 2017.05.01.
A projekt fizikai befejezésének határideje

A projekt tartalmának bemutatása:

 

A projekt szakmai-műszaki tartalma a választott önállóan támogatható és önállóan nem támogatható tevékenységek körének a bemutatásával együtt: A projektjavaslat a Nagymágocs Nagyközség Önkormányzatának fenntartásában működő Szociális Szolgáltató Központ épületének az energiatakarékos, projektarányos akadálymentesítés feltételeinek a kialakításával, a szolgáltatásnyújtáshoz hiányzó eszközök beszerzésével, az elavult eszközök cseréjével a jelenlegi intézmény általános színvonalát hivatott javítani, illetve a tervezett új kapacitásként- demens ellátás feltételeit hivatott kialakítani. Jelenleg az intézmény épülete gázkonvektor fűtésű, hagyományos nyílászárókkal felszerelt. A belső nyílászárók átmérője nem teszi lehetővé az akadálymentes közlekedést, akadálymentesített illemhely, illetve mozgássérült parkoló nem található. Az intézmény eszközei hiányosak, az egyes ellátási formák eszközigényét nem vagy csak részben képes kielégíteni.

 

A tervezett fejlesztés célja, hogy az intézmény az ellátottaknak megfelelő, az elvárt színvonalú szolgáltatást tudjon nyújtani. A színvonal elérését az intézmény esetében az épület adottságai és az eszközbeni hiányosságok gátolják. Az intézmény szakmai potenciálja, munkavállalói megfelelő képzettséggel és megfelelő számban állnak rendelkezésre. A tervezett fejlesztés hatására, annak eredményeként megújult épített környezetben az ellátotti igényeket kielégítő közlekedési módokkal létrejövő, az ellátotti igényeket figyelembe vevő, megfelelő eszközellátottságú intézmény alakítható ki, amely üzemeltetési költségei a takarékos gazdálkodás elveit valósítja meg.

 

A fejlesztés számszerűsíthető eredményeként új kapacitásként 7 fő demens beteg ellátása alakítható ki. A projekt keretében az alábbi önállóan támogatható tevékenységek tervezettek megvalósításra: átalakítás, felújítás (beleértve az épületgépészetet is), új szolgáltatásként demens betegek ellátása, az alapszolgáltatásokhoz kapcsolódó informatikai eszközök beszerzése, a szolgáltatásnyújtáshoz kapcsolódó eszközök, bútorok beszerzése. Az önállóan nem támogatható, választható tevékenységek közül 1 db mozgássérült parkoló felfestése és kitáblázása, valamint megújuló energia felhasználására napelemrendszer telepítése. A projekt szakmai tartalmát tekintve az intézmény meglévő szolgáltatásainak a színvonalát hivatott javítani.

 

A felhívás 3.2 pontjában előírt feltételek teljesülése: A projekt teljesíti a projektre vonatkozó környezetvédelmi és esélyegyenlőségi elvárásokat. A fejlesztéshez kapcsolódó nyilvános eseményeken, a projektgazda kommunikációjában és viselkedésében esélytudatosságot fejez ki. A projekt figyelembe veszi az éghajlatváltozás mérséklésére vonatkozó tevékenységek megvalósítását, mivel az épület üzemeltetéséhez szükséges fosszilis energiahordozók mennyisége nagyságrendekkel csökken a fejlesztés hatására. A projekt vizekbe történő beavatkozással nem jár. A beruházás belterületen, nem zöldmezősként valósulna meg. A projekt valamennyi környezeti és esélyegyenlőségi jogszabálynak megfelel, az energiafelhasználásra, a projekt környezetének az ökológiai állapotára, a vizek állapotára és a klímaváltozásra negatív hatása nincsen. A felújítandó épület tervezésénél figyelembe lettek véve és érvényesítésre kerültek az egyetemes tervezés elvei. A tervezett fejlesztés projektarányos akadálymentesítést valósít meg.

 

Az infokommunikációs akadálymentesítés relevanciával nem bír. A település rendelkezik Helyi Esélyegyenlőségi Programmal, amelynek a felülvizsgálata is megtörtént. A projekt 300 m Ft teljes elszámolható költség alatti. A felhívás 4.4 3. Tartalmi értékelési szempontok pontjában előírt feltételek teljesülése: 1.1.: a tervezett fejlesztés javítja a szolgáltatások elérhetőségét, hozzájárul a családi terhek csökkentéséhez és a foglalkoztatottsági szint növeléséhez. A támogatást igénylő és a támogatási kérelem tárgya nem tartozik a Felhívás 4.2. pontjában és az ÁÚF-ben meghatározott kizáró okok hatálya alá. 2.1.: a projekt az 1/2000. (I.7.) SZCSM rendeletben foglaltak szerint került megtervezésre. 2.2.: A projekt illeszkedik a helyi önkormányzat szociális szolgáltatástervezési koncepciójához. 2.3.: A projektgazda rendelkezik az NRSZH jóváhagyásával. 2.4.: Álláspontunk szerint megfelel. 2.5.: Esetünkben nem rendelkezik relevanciával, működő intézmény fejlesztése tervezett. 2.6.: Esetünkben nem releváns. 3.1.: Álláspontunk szerint megfelel. 3.2.: Álláspontunk szerint megfelel. 4.1.: Álláspontunk szerint megfelel. 5.1.: Esetünkben nem releváns. 5.2.: Álláspontunk szerint megfelel. 6.1.: Álláspontunk szerint megfelel, 105/2015. (IV.23.) Kr. 7.1.: Álláspontunk szerint megfelel. 8.1.: Álláspontunk szerint megfelel. 9.1.: Álláspontunk szerint megfelel. 9.2.: Álláspontunk szerint megfelel. 10.1.: Álláspontunk szerint megfelel. 11.1.: Álláspontunk szerint megfelel. Standard eljárás esetén a projekt terület-specifikus értékelési szempontok általi minősítése: 1.1.: Álláspontunk szerint illeszkedik. 2.1.: A projekt infrastrukturális fejlesztést és eszközbeszerzést is tartalmaz. Az infrastrukturális fejlesztés felújításra (épületgépészet is), az étkeztetéshez szükséges eszközök beszerzésére is, az alapszolgáltatásokhoz kapcsolódó IKT infrastruktúra fejlesztésére irányul, és demens beteg ellátáshoz szükséges férőhely bővítésre irányul, így 4 szempont valósul meg. 2.2.: a fejelsztés érinti a tanyagondnoki szolgálat tevékenységét is, így közvetlenül hozzájárul a külterületen/tanyán élő lakosság szociális alapellátásának javításához. A külterületen/tanyán élők aránya a lakónépességhez képest 2015. 01.01-jén a KEKKH nyilvántartása alapján 168 fő, amely az összes lakos (3078 fő) számához viszonyítva 5,46%. 2.3.: A fejlesztés a következő területekre irányul: étkeztetés, házi segítségnyújtás, nappali ellátások, család és gyermekjóléti szolgáltatások, demens-beteg ellátás, így háromnál több ellátási formát érint. 3.1.: a tervezett fejlesztés keretében felújítandó épület semmilyen címen támogatásban nem részesült az elmúlt 15 év során. 4.1.: a tervezett fejlesztés 3 kW teljesítményű napelemrendszer kiépítését tartalmazza. Műszaki-szakmai eredmények: A felújított épület a fejlesztés hatására alkalmas lesz mind a jogszabályi követelményeknek történő megfelelésre, mind az ellátotti szükségletek kielégítésére mind a jelenlegi szolgáltatásokhoz, mind pedig a tervezett új szolgáltatás ellátására. A tervezett beavatkozások bemutatása: Építészet. Akadálymentesítés: Épület akadálymentesítése, szükséges mozgássérült vizesblokk kialakítása, (meglévő válaszfalak bontása, új alaprajzi elrendezés szerinti akadálymentes vizesblokk kialakítása Gipszkarton falakkal Cw75, 2×2 rtg.gk, vizes helyiségekbe impregnált) épület bejárat előtti rámpa építése. Épület megközelítését biztosító akadálymentes közlekedési útvonal kialakítása szükséges térburkolat cseréjével, nyílásszélesítésekkel, új nyílászárók beépítésével. A belső közösségi terek közlekedési útvonalának akadálymentesítése, akadálymentes nyílások kialakítása, új nyílászárók beépítése (14 db belső ajtó). Akadálymentesítéssel érintett közösségi terekben meglévő burkolatok felbontása, cseréje (180 m2 burkolatcsere). Épület energetikai felújítása: Meglévő homlokzati nyílászárók cseréje új nyílászárókra, épület homlokzati hőszigetelése, épület födém hőszigetelése. Mennyiségek: Homlokzat hőszigetelés (lábazattal együtt): 345 m2, Padlásfödém hőszigetelés: 295 m2, Ablak Uw=1,15: 25 db, Ajtó Uw=1,35: 5db, Az épület tetőszerkezetének megerősítése napelemek telepítésének helyén. A homlokzatra kerület hőszigetelés miatt a meglévő eresz szélesítése, bádogozás felújítása, szükség szerinti anyagpótlással, felületkezeléssel. Általános felújításhoz kapcsolódó építészeti munkák: belső tisztasági festés: 988 m2. Épületgépészeti és elektromos felújítással érintett belső tereinek vakolatjavítása, pótlása. Belső közlekedő folyosó feletti födém javítása. A közösségi terének időszakos összenyitását lehetővé tevő nyílászáró elhelyezését biztosító falszerkezet kialakítása, nyílászáró beépítése. Épületgépészeti felújítás: Gázszerelés: Az épület jelenlegi fűtését biztosító gazdaságtalan konvektorok és kiszolgáló gázvezetékek bontása, engedélyes tervek alapján készült új kondenzációs gázkazán, és kémény telepítése. Fűtés: Az épület tereiben radiátoros fűtési rendszer kiépítése, falon kívüli szereléssel termosztatikus radiátorszelepekkel. Vízellátás-csatorna: A kialakítandó mozgássérült vizesblokk elhelyezéséhez szükséges vizesblokk bontása, új szaniterek, szerelvények, felszerelési tárgyak beépítése az akadálymentes mosdóban. Elektromos kialakítás. Az épület korszerűsítéséhez kapcsolódóan meglévő lámpatestek cseréje ledes energia hatékony lámpatestekre; szünetmentes energiaellátással rendelkező menekülési útvonalat jelző világítási lámpatestek elhelyezése; az épületen belüli szükség szerinti kábelek és szerelvények cseréje; napelemes rendszer kiépítése 3kW-os napelem telepítése szükséges munkálatokkal együtt; az épület villámvédelmi rendszerének kiépítése; az épület vagyonvédelmi rendszerének kiépítése.

A támogatás mértéke 100%

Elindul a Nagymágocsi Szociális Szolgáltató Központ felújítása.

 

A Terület-és Településfejlesztési Operatív Program során Nagymágocs ötvenmillió forint támogatásban részesült.
A napokban kezdetét veszi a Szentesi út 30. szám alatt található Szociális Szolgáltató Központ teljes körű felújítását célzó beruházás, amely magában foglalja a nyílászárók cseréjét, a fűtésrendszer korszerűsítését, a foglalkoztató helyiségek átalakítását, napelemek beszerzését, és a külső hőszigetelést.

 

Nagymágocs Nagyközség Önkormányzatának célja, hogy az önkormányzat által nyújtott szociális szolgáltatások a jelenkor kihívásainak megfelelő minőségben álljanak rendelkezésre a lakosság számára. Így a nappali idősellátás, a tanyagondnoki szolgáltatás, és a gyermekvédelmi feladatok egyaránt a minőségi feladatellátás mellett újra és újra megújuljon. Fontos célkitűzés még, hogy az energetikai beruházások a kevesebb gáz és áramfogyasztás folytán a hatékony üzemeltetéssel költségmegtakarítása keletkezzen az önkormányzatnak.

 

Az építészeti beruházásokon túl beszerzésre kerülnek az állami támogatásból a nappali idős ellátást szolgáló bútorok is, új asztalok és székek, tálalószekrények, továbbá konyhai eszközök, mint a tároláshoz szükséges állványok, munkaasztalok, kétmedencés mosogató-medence, új csaptelepek, az előírásoknak megfelelő acél tárolóasztalok és faliszekrények, mosogatógép vízlágyító készülékkel, mosógép, kondenzációs szárítógép, kávé- és teafőző, mikrohullámú sütő, hűtőgépek és hűtőszekrények.
Emellett a feladatellátást célzóan, és a nappali foglalkoztatás minőségének további javítása érdekében ugyancsak pályázati finanszírozásból kerül megvásárlásra házimozi szett nagy felbontású televízióval a foglalkoztató helyiségbe, projektor, multifunkciós lézernyomtató, és új asztali számítógépek, és hordozható számítógépek a családsegítő központ részére.
Amíg a felújítás tart, a Szociális Szolgáltató Központ szolgáltatásai továbbra is elérhetőek az ideiglenes helyszínen a Mátyás Király u. 26. szám alatt található szolgálati lakás épületében.

 

Telefonon: 06-63-363-014

Néhány kép a projektről