Nagymágocs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015 (II.27.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat gyermekek védelmét szolgáló ellátásairól

 

Nagymágocs Nagyközség Önkormányzata

Képviselő-testületének

4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat gyermekek védelmét szolgáló ellátásairól

 

 

BEVEZETŐ RÉSZ

 

Nagymágocs Nagyközség Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és (2)  bekezdésében, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény  8. § (4) bekezdésében és 16. § (1) bekezdésében kapott feladatkörében eljárva a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény  18. § (1) és (5) bekezdésében, 21. §-ában, 29. §-ában147. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott hatáskörében, továbbá a 162. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:

I. Fejezet

 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A rendelet hatálya

 

 1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed a gyermekvédelmi törvény 4. §-ában meghatározott azon személyekre, akik Nagymágocs nagyközség közigazgatási területén élnek.

 

Az önkormányzat által biztosított ellátások

 

 1. § (1) Pénzbeli és természetbeni ellátás.

(2) Személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátás

 1. a) gyermekjóléti szolgáltatás,
 2. b) gyermekek napközbeni ellátása.
 3. c) gyermekek átmeneti gondozása.
 4. § (1) A 2. § (1) bekezdésében meghatározott ellátás tekintetében  a hatáskört a Képviselő-testület Szociális és Humánpolitikai Bizottsága gyakorolja.

(2) A 2. § (2) bekezdésében felsorolt személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátást – a c) pontban foglaltak kivételével – a Képviselő-testület az önkormányzat fenntartásában működő Nagymágocsi Szociális Szolgáltató Központ (a továbbiakban: NSzSzK) és a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat költségvetési  szervei útján biztosítja.

(3) A 2. § (2) bekezdés c) pontja szerinti ellátást a Képviselő-testület a Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének a pénzbeli és a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról szóló önkormányzati rendelete alapján biztosítja.

 

II. Fejezet

 

RÉSZLETES RENDELKEZÉSEK

Pénzbeli és természetbeni ellátások

Gyermekjóléti alapellátás

 

 

 

Gyermekjóléti szolgáltatás

 

 1. § (1) Az Önkormányzat a gyermekjóléti szolgáltatás feladatait az NSzSzK keretein belül működő gyermekjóléti szolgálat útján látja el.

(2) A gyermekjóléti szolgálat részletes szakmai és gondozási tevékenységét az NSzSzK Képviselő-testület által jóváhagyott Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza.

 

Gyermekek napközbeni ellátása

 

 1. § Az Önkormányzat a gyermekvédelmi törvény 41. § (1) bekezdésében meghatározott feladatokat bölcsőde, óvoda és általános iskolai napközi működtetésével biztosítja.

 

Bölcsőde

 

 1. § Az Önkormányzat a bölcsődei alapellátást önként vállalt feladatként a Nagymágocsi Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde (a továbbiakban: Intézmény) működtetésével biztosítja.
 2. § (1) A bölcsődei ellátás igénybevétele önkéntes.

(2) A bölcsődei felvétel iránti kérelmet a szülő vagy a törvényes képviselő az Intézmény vezetőjének nyújtja be.

(3) A kérelemhez mellékelni kell a házi gyermekorvos vagy a háziorvos igazolását arról, hogy a gyermek egészségi állapota alapján bölcsődében gondozható.

 1. § (1) Az Intézmény vezető a kérelmeket nyilvántartásba veszi, és a kérelem beérkezésének sorrendjében – a 13. §-ban meghatározott kivételekkel – gondoskodik az ellátásról.

(2) Az Intézmény vezetője a bölcsődei ellátás igénybevételéről, valamint a kérelem elutasításáról és annak indokáról a kérelem benyújtását követő 3 napon belül dönt, és értesíti az igénylőt. Amennyiben az elutasítás oka férőhelyhiány, az ellátást igénylőt várakozó listán kell nyilvántartani. Ezen ok megszűnését követő 3 napon belül az Intézmény vezető értesíti az igénylőt.

 1. § Bölcsődei ellátásban elsősorban azokat a gyermeket  kell részesíteni, akinek gondviselője  munkahely létesítése vagy munkaviszonyának folytatása miatt más módon a gyermek napközbeni ellátásáról gondoskodni nem tud.
 2. § A gyermekjóléti szolgálat igazolása alapján, ha a kérelmező szociális és egészségügyi helyzete, valamint a gyermek otthoni körülményei indokolják az Intézmény vezető külön eljárás nélkül azonnal gondoskodik a felvételről.
 3. § A gyermekvédelmi törvény 37/A. § (1) és (2) bekezdésében meghatározottakon túlmenően megszűnik a bölcsődei ellátás, ha
 4. a) a szülő vagy törvényes képviselő kérelmére, feltéve ha a gyermek az ellátás megszüntetésével nem kerül veszélyhelyzetbe,
 5. b) a bölcsőde orvosának szakvéleménye alapján, ha a gyermek egészségi állapota miatt bölcsődében nem gondozható,
 6. c) ha a gyermek magatartászavara veszélyezteti a többi gyermek egészségét.
 7. § (1)  A 11. § a) pontjában meghatározott esetben az ellátás a megegyezés időpontjában, illetve ennek hiányában a megállapodásban foglaltak szerint szűnik meg.

(2) A 11. § b) és c) pontjában meghatározott esetekben az Intézmény vezető az ellátást hivatalból szünteti meg. A megszüntetésről, illetve az ellene tehető panaszról írásban értesíti a szülőt vagy a törvényes képviselőt. Egyet nem értés esetén, az értesítés kézhezvételétől számított nyolc napon belül a fenntartóhoz lehet fordulni. A fenntartó végrehajtó határozatáig az ellátást biztosítani kell.

 

Térítési, gondozási díj

 

 1. § (1) A gyermekek napközbeni ellátásáért és a bölcsődei ellátásért étkezési térítési díjat kell fizetni.

(2) A gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának mértékét a 1. melléklet tartalmazza.

(3) A gyermekvédelmi törvényben meghatározott mentességeken, kedvezményeken túl a Képviselő-testület egyéb kedvezményt, mentességet nem állapít meg.

 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

 

 1. § (1) Ez a rendelet – a 1. melléklet kivételével – a kihirdetését követő első napon lép hatályba.

(2) A 1. melléklet 2015. április 1. napján lép hatályba.

 1. § A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti

a Nagymágocs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2012.(VI.13.)  önkormányzati rendelete az önkormányzat gyermekek védelmét szolgáló ellátásairól.

 

 

 

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

 

 

 

Szebellédi Endre István                                                               dr. Vida Bernadett

polgármester                                                                                    jegyző

 

 

Záradék:

 

A rendelet kihirdetve: Nagymágocs, 2017. február 21.

dr. Vida Bernadett

jegyző