Nagymágocs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013 (IX.18.) önkormányzati rendelete

A közterületek használatáról és a közterület-használati díjról.

 

Nagymágocs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

18/2013. (IX. 18.) önkormányzati rendelete

a közterületek használatáról és a közterület-használati díjról

 

 

Nagymágocs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 54. § (5) bekezdésében, a 3. § tekintetében mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 37. § (4) és (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

 

1. A rendelet hatálya

 

 1. §

(1)   A rendelet hatálya az önkormányzat tulajdonában lévő, az ingatlan-nyilvántartásban közterületként nyilvántartott földrészletekre terjed ki.

(2)   A rendelet személyi hatálya az önkormányzat illetékességi területén közterületet rendeltetésétől eltérő célra igénybe venni szándékozó természetes és jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre terjed ki.

(3)   A rendelet hatálya nem terjed ki az önkormányzat tulajdonában lévő, 744/5. helyrajzi számú, közterületként nyilvántartott belterületi földrészletre, melynek használatára külön rendelet rendelkezései az irányadók.

 

2. A közterület rendeltetéstől eltérő használatának szabályai

 

 1. §

(1)   Rendeltetéstől eltérő célú a közterület használata, ha a használat a közterület, vagy annak meghatározott része mások általi rendeltetésszerű igénybe vételét az e rendeletben megfogalmazott módon akadályozza.

(2)   A közterület rendeltetéstől eltérő használatához (a továbbiakban: közterület-használat) engedély szükséges.

(3)   Közterület-használati engedély alapján a közterületet az alábbi célokra lehet igénybe venni:

 1. a) kiállítás,
 2. b) cirkuszi és mutatványos tevékenység,
 3. c) önálló hirdető-berendezés, plakát elhelyezése,
 4. d) hatósági jelzéssel nem rendelkező jármű 10 napon túli tárolása,
 5. e) építési munkával kapcsolatos állvány, építőanyag, törmelék 48 órán túli tárolása,
 6. f) mezőgazdasági termények, tüzelőanyag 48 órán túli tárolása,
 7. g) közterületi értékesítés, mozgóbolt, alkalmi rendezvényen történő értékesítés,
 8. h) az üzlet homlokzatával érintkező, közútnak nem minősülő közterületen a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 16. § (2) bekezdése szerinti értékesítés,
 9. i) a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény (a továbbiakban: Mktv.) szerinti filmalkotás forgatása ( a továbbiakban: filmforgatási célú közterület-használat).

(4)   A (3) bekezdésben megjelölt célokra csak a következő közterületek vehetők igénybe:

 1. a) cirkuszi és mutatványos tevékenység céljára csak a nagymágocsi 88/25. helyrajzi számú terület (nagylapos területe) vehető igénybe, kivéve ha az időjárási viszonyok ezt nem teszik lehetővé. Időjárási viszonyok indokolta esetben a polgármester által kijelölt helyen folytathatók a megjelölt tevékenységek.
 2. b) építési munkával kapcsolatosan az építkezéssel érintett ingatlan előtti közterület.
 3. c) egyéb célokra az igénylő által megjelölt terület, ha a terület használata nem rontja a településképet és nincs ellentétben más jogszabályok előírásaival.

(5)   A (3) bekezdés i) pontjában meghatározott célra a közterület a 3. §-ban foglalt rendelkezések betartásával vehető igénybe.

(6)   Hirdető-berendezés, plakát buszvárón és élő fán nem, közintézményeken az e célra kialakított felületeken helyezhető el.

(7)   A közterületet az igénybe vevő a használat megszűnését követően az eredeti állapotnak megfelelően köteles helyreállítani.

 

 1. §

(1)   A filmforgatási célú közterület-használat időtartama nem haladhatja meg a 30 napot.

(2)   A forgatást akadályozó, de a kérelmezőnek nem felróható vagy rendkívüli természeti események miatt elmaradó közterület-használatot a kérelmező köteles haladéktalanul jelezni az önkormányzatnak.

(3)   A (2) bekezdésben meghatározott ok miatt elmaradt közterület-használatot az önkormányzat az ok megszűnésétől, természeti esemény esetén az esetleges kárelhárítás és helyreállítás befejezésétől számított 3 napon belül újra biztosítja.

(4)   A filmforgatás során a szomszédos lakóingatlanok gyalogos vagy gépkocsival történő megközelítését a közterület-használó folyamatosan köteles biztosítani. E kötelezettséget nem tartalmazó hatósági szerződés nem hagyható jóvá.

(5)   A filmforgatási célú közterület-használattal összefüggő Mktv.-ben meghatározott képviselő-testületi hatásköröket a polgármester gyakorolja.

(6)   A közterület filmforgatási célú használatáért fizetendő közterület-használati díjakat a rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.

(7)   A fizetendő díj 50 %-kal csökken, ha a film forgatásának célja Nagymágocs történelmének, sport és kulturális életének, turisztikai nevezetességeinek, épített és természeti környezeti értékeinek bemutatása.

(8)   A közterület filmforgatási célú használata szempontjából a Képviselő-testület Nagymágocs közigazgatási területén turisztikailag kiemelt közterületet nem állapít meg.

 

 1. §

(1)   Természetes személy a lakóépülete előtti közterületet mezőgazdasági termény, építőanyag, tüzelőanyag tárolására igénybe veheti, ha az igénybe vétel a közlekedést nem akadályozza és időtartama nem hosszabb 48 óránál.

(2)   Közterület-használati engedély nélkül folytatható az üzlet homlokzatával érintkező, közútnak nem minősülő területen történő értékesítés.

(3)   Az (1)-(2) bekezdés szerinti használatot a polgármesternek előzetesen be kell jelenteni. A bejelentésnek tartalmaznia kell az igénylő nevét, lakcímét, az igénylés célját.

(3)   A bejelentésekről nyilvántartást kell vezetni, melyben a (3) bekezdésben foglalt adatokon túl rögzíteni kell a helyreállítás ellenőrzésének időpontját.

 

 1. §

A közterület-használat:

 1. állandó jellegű – határidő nélküli – vagy
 2. ideiglenes jelleggel – meghatározott időre vagy feltétel bekövetkezéséig –

engedélyezhető.

 

 1. §

(1)   A közterület használatáért e rendelet mellékletében meghatározott díjat kell fizetni.

(2)   A közterület-használati díjat:

 1. a) állandó jellegű használat esetén havonta utólag, minden hónap 5. napjáig,
 2. b) ideiglenes jellegű használat esetén az engedély kiadását követő 3 napon belül kell az önkormányzat számlájára befizetni.

(3)   Méltányosságból a közterület-használati díj nem csökkenthető és nem engedhető el.

 

 1. §

(1)   A közterület-használati engedélyt annak kell kérnie, aki a közterületet használni kívánja.

(2)   A közterület-használati engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell:

 1. a) az engedélyt kérő nevét és címét,
 2. b) a használat célját, időtartamát, helyét, módját és mértékét,
 3. c) a közterületen folytatni kívánt tevékenység gyakorlására jogosító okirat (pl: működési engedély, vállalkozói igazolvány) tartalmát,
 4. d) a külön jogszabályban meghatározott illetéket.

 

 1. §

(1)   A közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos önkormányzati hatósági ügyekben a polgármester jár el.

(2)   A közterület-használati engedély tartalmazza:

 1. a) az engedélyes nevét, lakóhelyét (székhelyét),
 2. b) a közterület-használat célját és időtartamát, vagy azt, hogy az engedély milyen feltétel bekövetkeztéig érvényes, illetőleg, hogy állandó jellegű,
 3. c) a közterület-használat helyének, módjának, mértékének és feltételeinek pontos meghatározását,
 4. d) az engedélyezési eljárásban közreműködő szakhatóságok hozzájárulásában foglalt előírásokat,
 5. e) az engedély megszüntetése vagy visszavonása esetére az eredeti állapot helyreállítására vonatkozó kötelezettség előírását,
 6. f) a közterület-használati díj mértékét, valamint a fizetés módját és határidejét.

(3)   Az engedélyes a közterület-használati engedélyt más személyre nem ruházhatja át.

 

 1. §

(1)   Az engedélyt vissza kell vonni, ha:

 1. a) az engedélyes a közterületet nem az engedélyezett célra és módon használja,
 2. b) a díjfizetési kötelezettségének az esedékesség időpontjáig nem tesz eleget.

(2)   Ha az engedélyes a közterület használatát meg kívánja szüntetni, köteles ezt a szándékát az engedély egyidejű visszaadása mellett az engedélyező hatóságnak bejelenteni.

(3)   Ha az engedély érvényét veszti, az engedélyes köteles saját költéségén az eredeti állapotot – minden kártalanítási igény nélkül – helyreállítani.

 

 1. §

(1)   A polgármester a közterület használatát rendszeresen – legalább havonta egy alkalommal – ellenőrizteti.

(2)   A közterületet engedély nélkül használó köteles felhívásra a használatot megszüntetni és a közterületet – kártalanítási igény nélkül – saját költségén az eredeti állapotnak megfelelően helyreállítani.

 

3. Záró rendelkezések

 

 1. E rendelet 2013. október 1. napján lép hatályba.
 2. A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Nagymágocs Nagyközség Önkormányzatának 11/1999. (X. 1.) számú önkormányzati rendelete.
 3. E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.

 

(1) Ez a rendelet 2016. október 1. napján lép hatályba .

 

 

 

Szebellédi Endre István                                                               dr. Vida Bernadett

polgármester                                                                                    jegyző

 

 

Záradék:

 

A rendelet kihirdetve: Nagymágocs, 2016. szeptember 14.

 

 1. Vida Bernadett

jegyző