Nagymágocs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2016 (III.30.) önkormányzati rendelete

a mezőgazdasági középfokú köznevelési intézményekben tanulók tanulmányi ösztöndíjáról

 

Nagymágocs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 17. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

 

1.§

Általános rendelkezések, a rendelet hatálya

 

(1) Nagymágocs Nagyközség Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete a helyi gazdaság fejlődésének előmozdítása és a tanulók településen maradásának elősegítése érdekében a mezőgazdasági középfokú köznevelési intézményekben tanuló diákok részére – jövedelmi helyzettől függetlenül – tanulmányi ösztöndíjat (a továbbiakban: ösztöndíj) adományoz.

 

(2) Az ösztöndíj odaítélhető azon 9-12. évfolyamos nappali rendszerű oktatásban részt vevő középiskolai tanulók részére, akinek a lakóhelye Nagymágocson van.

 

(3) Nem részesülhet ösztöndíjban:

  1. a) a tanév ismétlésére kötelezett tanuló, a megismételt tanév időtartama alatt,
  2. b) a tanuló az adott tanévben, attól a hónaptól kezdődően, amely hónapban igazolatlan órája keletkezett,
  3. c) a tanuló az adott tanévben a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 58. § (4) bekezdés c), e) és f) pontjában meghatározott fegyelmi büntetés esetén az arról szóló határozat jogerőre emelkedésének napjától.

 

2. §

Az ösztöndíj iránti kérelmek benyújtása, elbírálása

 

(1) A kérelmet a tanuló első alkalommal 2016. februártól – júniusig terjedő időszakra vonatkozóan 2016. április 15. napjáig, azt követően minden év szeptember 30. napjáig nyújthatja be Nagymágocs Nagyközség Önkormányzatához, a jelen rendelet 1. mellékletét képező nyomtatványon. A kérelem mellé csatolni kell az iskolalátogatási igazolást.

 

(2) Az ösztöndíj iránti kérelmeket Nagymágocs Nagyközség Önkormányzatának Szociális és Humánpolitikai Bizottsága bírálja el, a beadási határidő lejártát követő ülésén. A pályázat eredményéről valamennyi pályázó írásban értesítést kap.

 

(3) Nem értékelhető a pályázat, ha azt a határidő leteltét követően nyújtották be.

 

(4) Az ösztöndíj egy tanévre (10 naptári hónapra) nyerhető el. Az ösztöndíj több egymást követő tanulmányi évben is adományozható.

 

(5) Az ösztöndíjas vagy törvényes képviselője köteles – a változás bekövetkeztétől számított 15 napon belül – a Nagymágocs Nagyközség Önkormányzatát írásban tájékoztatni, ha

  1. a) a tanuló oktatási intézményt vált,
  2. b) magántanulóként folytatja a tanulmányait,
  3. c) a tanulói jogviszonya megszűnt vagy szünetel,
  4. d) tartósan külföldre távozik, vagy
  5. e) nagymágocsi lakóhelye megszűnik.

 

(6) Amennyiben az ösztöndíjas vagy törvényes képviselője nem tesz eleget a bejelentési kötelezettségének, úgy a jogosulatlanul felvett összeg visszakövetelhető.

 

3. §

Az ösztöndíj forrása, mértéke, folyósítása

 

(1) Az ösztöndíj fedezetét a képviselő-testület évente a költségvetési rendeletében állapítja meg.

 

(2) Az ösztöndíj havi megállapítható legmagasabb összege: 3.000,- Ft. Az ösztöndíjasnak járó összeget a benyújtott pályázatok számától függően a Szociális és Humánpolitikai Bizottság határozatban állapítja meg.

 

(3) Az ösztöndíj kifizetésére évenként egy összegben kerül sor, melyet Nagymágocs Nagyközség Önkormányzata folyósít.

 

4. §

Záró rendelkezések

 

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

 

 

Szebellédi Endre István                                                               dr. Vida Bernadett

polgármester                                                                         jegyző

 

Záradék:

A rendelet kihirdetve: Nagymágocs, 2016. március 30.

 

  1. Vida Bernadett

jegyző