Nagymágocs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2015 (IV.29.) önkormányzati rendelete

a járművek közlekedésének önkormányzati tulajdonú utakon történő súlykorlátozásáról, a behajtási engedélyek kiadásának és felhasználásának rendjéről

 

 

Nagymágocs Nagyközség Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontja, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben foglalt felhatalmazás alapján, valamint a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 3.§. (1) bekezdésének második mondata, 34.§ (2) bekezdése, az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről szóló 20/1984. (XII. 21.) KM. rendelet 2.§. (1), (2) bekezdése, mellékletének IX. fejezet 33.-34. pontjai, valamint a közúti közlekedés részletes szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet 14.§. (1) bekezdés l) pontja alapján az alábbi rendeletet (továbbiakban: rendelet) alkotja:

 

A rendelet célja

1. §

 

A rendelet célja a Nagymágocs Nagyközség Önkormányzatának tulajdonában és kezelésében lévő helyi közutak állapotának védelme, a kisebb teherbírású utak állagromlásának megelőzése, a helyi közutakon való biztonságos közlekedés biztosítása.

 

A Rendelet hatálya

Tárgyi hatály

2. §

 

(1)   E rendelet tárgyi hatálya kiterjed:

 1. a)   minden olyan járműre, járműszerelvényre (továbbiakban: jármű) amelynek megengedett legnagyobb össztömege a  3,5 tonnát meghaladja
 2. b)   a „Súlykorlátozás” – a táblán megjelölt 3,5 tonnánál nagyobb össztömegű járművel (járműszerelvénnyel) közlekedni tilos – tábla közúti jelzőtáblák hatálya alá tartozó útszakaszokra történő behajtási engedélyek kiadásának és felhasználásának rendjére.

 

Személyi hatály

3. §

 

(1) A rendelet személyi hatálya kiterjed minden olyan gépjármű-tulajdonosra és
üzemeltetőre, aki rendelkezik 3,5 t, azaz három és fél tonnánál nagyobb össztömegű járművel és Nagymágocs nagyközség közigazgatási területén, súlykorlátozással érintett önkormányzati útra hajt be.

 

Területi hatály

4. §

 

(1)   A rendelet területi hatálya kiterjed mindenkire, aki az 1. § hatálya alá tartozó járművel Nagymágocs nagyközség közigazgatási területén, önkormányzati utakon közlekedik.

 

(2) A rendelet tárgyi hatálya alá tartozó gépjárművel Nagymágocs Tölgyes utcára és Mátyás király utca önkormányzat tulajdonában álló szakaszára behajtani csak célforgalmi közlekedés esetén lehet, mely tilalmat a „Súlykorlátozás” – a táblán megjelölt 3,5 tonnánál nagyobb össztömegű járművel (járműszerelvénnyel) közlekedni tilos, tábla jelzi,melyet a KRESSZ szabályai szerint kell kihelyezni. A súlykorlátozó tábla alá „kivéve célforgalom” kiegészítő táblát kell kihelyezni.

(2) A Rendelet 1. számú mellékletében megjelölt utakon a tilalmat a „Súlykorlátozás” – a táblán megjelölt 3,5 tonnánál nagyobb össztömegű járművel (járműszerelvénnyel) közlekedni tilos – tábla jelzi ,melyet a KRESSZ szabályai szerint kell kihelyezni. A súlykorlátozó tábla alá „kivéve behajtási engedély” kiegészítő táblát kell kihelyezni.

 

5. §

 

(1)   A Rendelet hatálya nem terjed ki a közfeladat ellátásának idejére:

 1. a)   a fegyveres erők, a rendőrség, a nemzetbiztonsági szolgálatok, a büntetés-végrehajtás, a tűz-, polgári és katasztrófavédelem, valamint a Vám- és Pénzügyőrség szervezete által üzemben tartott,
 2. b)   a katasztrófa elhárítást, megelőzést és segítségnyújtást végző,
 3. c)   a műszaki és baleseti mentést ellátó,
 4. d)   a kommunális feladatot ellátó (ideértve a településtisztasági szolgáltatásokhoz, települési hulladékok kezeléséhez, köztisztasági tevékenységhez, valamint közüzemi hibaelhárításhoz használt),
 5. e)   az út-, vasút- vagy közműépítést, illetve az út, vasút vagy közmű fenntartást, javítást vagy tisztítást végző,
 6. f)    a külön jogszabályban meghatározott postai szolgáltatást végző tehergépkocsira,
 7. g)   menetrend szerint közlekedő autóbuszra.

 

Az engedély kiadása

6. §

 

(1)   A közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet 14. § (1) bekezdés r) pontja szerinti jelzőtáblával megjelölt helyi közútra történő behajtáshoz a súlykorlátozást meghaladó össztömegű járművek esetében a közút kezelőjének hozzájárulása (továbbiakban: behajtási engedély) szükséges.

(2)  A Képviselő-testület az 1. § szerinti engedélyek kiadására és használatuk
jogosultságának felülvizsgálatára, az engedélyek esetleges visszavonására vonatkozó hatáskört a polgármester gyakorolja az e rendeletben meghatározottak szerint.

(3)   Az engedély – mint határozat – tartalmazza, hogy

 1. a)   mely járműre vonatkozik (forgalmi rendszámmal, ill. más azonosításra alkalmas módon),
 2. b)   a forgalmi engedélyben üzembentartóként, (tulajdonosként) feltüntetett személy nevét és lakóhelyét (székhelyét),
 3. c)   az engedély a Rendelet mely §-a, bekezdése, illetőleg pontja szerint került kiadásra
 4. d)   az engedély érvényességi idejét,
 5. f)    a súlykorlátozással érintett út, útszakasz meghatározását, amelyre az engedély érvényes,
 6. g)   a határozat törvényben meghatározott egyéb kötelező tartalmi elemeit.

 

 

Az engedély kiadásának feltételei

7. §

 

(1) Az engedély kiadása iránti kérelmet – egy adott járműre vonatkozóan, a jogosultság feltételeinek egyidejű igazolásával – a jármű üzembentartója, (tulajdonosa), valamint az utóbbiak képviseletében eljáró személy nyújthat be. (A továbbiakban: kérelmező)

(2)  Engedély egy adott járműre adható ki a Rendelet által előírt feltételek fennállásának megfelelő igazolása esetén. Amennyiben egy kérelmező több járműre vonatkozóan kíván benyújtani engedély kiadása iránti kérelmet, úgy a kiadás feltételeinek fennállását mindegyik gépjárműre vonatkozóan külön kell igazolnia. Megfelelő igazolás esetén minden járműre külön engedélyt kell kiadni.

(3) Az engedély kiadásának együttes feltétele a meghatározott napon történő egyszeri be- és kihajtásra történő engedély (továbbiakban: eseti behajtási engedély) esetében:

 1. a)   a járművel a kérelemben megjelölt ingatlanhoz, vagy onnan árut szállítanak, és az áru szállítása, be- és kirakodása másként nem oldható meg és
 2. b)   a kérelemben megjelölt ingatlan kizárólag adott önkormányzati úton közelíthető meg.

(4) A (3) bekezdésben meghatározott feltételek fennállását a kérelmezőnek kérelme
benyújtásakor megfelelően igazolnia kell.

(5) Az (4) bekezdés szerinti igazolás akkor megfelelő, ha a kérelmező a (3) bekezdésben foglalt tényekre vonatkozó eredeti okiratokat a kérelem benyújtásakor az ügyben eljáró ügyintézőnek bemutatja, vagy a kérelemhez az eredeti okiratok hitelesített másolatát mellékeli.

(6) A behajtási engedély iránti igényt a polgármester elutasíthatja, illetve az érintett útkezelő a meghatározott előzetes hozzájárulást megtagadhatja a 13/2010. (X.5.) NFM rendelet 5.§ (4) bekezdésében meghatározott esetekben.

 

Az engedély megváltása

8. §

 

(1)  Az engedély kiadása iránti kérelemben pontosan meg kell jelölni azt a behajtási tilalom hatálya alá tartozó utat, útszakaszt, valamint azt az ingatlant, amelyre vonatkozóan a kérelmező az engedély kiadását igényli.

(2) Az ingatlan pontos meghatározásához szükség van a helyrajzi szám, vagy a házszám megadására. Amennyiben az adott helyrajzi számon/házszámon nyilvántartott ingatlanra a megközelítési lehetőségek számából adódóan több, a 3. §-ban foglalt súlykorlátozási tilalom vonatkozik, a kérelemben pontosan meg kell jelölni, hogy az adott ingatlan tekintetében a kérelmez mely súlykorlátozási tilalommal érintett útszakaszra igényli az engedély kiadását.

(3) A kérelemben fel kell tüntetni a jármű hatósági jelzését (forgalmi rendszámát). Amennyiben a járművet – a vonatkozó jogszabályok szerint – nem kell ellátni hatósági jelzéssel, úgy azt más azonításra alkalmas módon kell meghatározni. Meg kell adni továbbá, a járműnek a megengedett legnagyobb össztömegét, valamint azt, hogy a jármű közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet 1. számú függelékének II. számú, a közúti járművekkel kapcsolatos fogalomtára szerint mely járműkategóriába tartozik.

 

 

Az engedély érvényességi ideje

9. §

(1)   Az engedély formái:

 1. eseti behajtási engedély esetén meghatározott napon történő be- és kihajtásra
 1. ideiglenes behajtási engedély napon túli időtartamra, ideiglenes jelleggel szóló behajtási engedély
 2. állandó behajtási engedély (ott lakók, tulajdonosok, dolgozók, szolgáltatók, jogszabályban meghatározottak) egyedi mérlegelés alapján, a többi hatályos önkormányzati rendelet figyelembe vételével maximum kettő évre.

(2) Az engedély érvényét veszti, ha a 6. § (3) bekezdésben foglalt kiadási feltétel érvényessége megszűnik.

 

Az engedély díja

10. §

 

(1) A behajtási engedély kiadása ingyenes.

 

Az engedély felülvizsgálata és visszavonása

11. §

 

(1) Az engedély ellenőrzésére jogosult szervek (rendőrség)
kezdeményezésére a Polgármester az érvényes engedélyt felülvizsgálhatja és
amennyiben az indokolt, határozatával visszavonhatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti jogkört a Polgármester akkor is gyakorolhatja, ha az engedély birtokosa az engedély használatának e Rendeletben foglalt szabályait időszakonként visszatérően, vagy súlyosan megszegi.

 

Az engedély használata

12. §

 

(1) Az engedély csak az abban meghatározott járművel való behajtásra használható fel, más járműre nem érvényes. Az eseti behajtási engedélyt a gépjármű vezetőjének jól látható helyen (pl: a szélvédőn) kell elhelyeznie.

(2) Az engedélyről – bármilyen formában – készített másolat nem használható fel.

(3) A 8. § (1) bekezdése a)-b) pontja alapján kiadott engedély csak a ki- és berakodáshoz feltétlenül szükséges ideig, a c) pont alapján kiadott engedély csak az indokolható legrövidebb ideig jogosítja fel a jármű használóját a járművel a súlykorlátozással érintett területre történő behajtásra.

 

Jogkövetkezmények

13. §

 

(1)   E rendeletben meghatározott szabályok megtartását a rendőrség ellenőrzi.

(2) Aki az e rendeletben meghatározott szabályokat megszegi, – feltéve, hogy a cselekmény nem minősül magasabb szintű jogszabályok által meghatározott szabálysértésnek vagy bűncselekménynek – szabálysértést követ el, és 50.000,-Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható.

 

Záró rendelkezések

14. §

 

(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

 

Nagymágocs, 2015. április 29.

 

 

 

Szebellédi Endre István                                                    dr. Vida Bernadett

polgármester                                                                         jegyző

 

 

Záradék:

Kihirdetve: Nagymágocs, 2015. április 29.

 

 1. Vida Bernadett

jegyző