Nagymágocs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2017 (I.24.) önkormányzati rendelete
Újszülött gyermekek támogatásáról

Nagymágocs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja.

 

Általános rendelkezések

A rendelet célja

1. §

 

A rendelet célja Nagymágocs Nagyközség kedvezőbb demográfiai mutatóinak elérése, a lakosság megtartó erejének növelése, és az önkormányzat hozzájárulása a szülők gyermekvállalással, neveléssel járó anyagi terheinek csökkentéséhez.

 

A rendelet hatálya

2. §

A rendelet hatálya kiterjed minden Nagymágocs Nagyközség közigazgatási területén állandó lakóhellyel rendelkező magyar állampolgárra és az Európai Unió tagállamainak állampolgáraira, valamint a letelepedési engedéllyel rendelkező külföldi személyekre.

 

Az újszülött gyermekek támogatása

A támogatás formája, mértéke és igénybevétele

3. §

 

(1) A támogatásra jogosultság feltétele, hogy

1. legalább az egyik szülő vagy gyám – a gyermek születését közvetlenül megelőző 12 hónapban – megszakítás nélkül Nagymágocs Nagyközség közigazgatási területén állandó bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik, és életvitelszerűen Nagymágocson él,

2. a gyermeket saját háztartásában, Nagymágocson neveli, és

3. a kérelem benyújtásakor a gyermek lakóhelye Nagymágocson van.

 

4. §

(1) A támogatás összege újszülött gyermekenként 30.000,- Ft, mely egy összegben, készpénzben kerül átadásra a jogosult szülő részére.

 

5. §

 

(1) A támogatás iránti kérelmet a Nagymágocs Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatalához lehet benyújtani, a gyermek születésétől számított három hónapon belül. A határidő elmulasztása jogvesztő.

(2) Az (1) bekezdéstől eltérően a gyám és az örökbefogadó szülő esetén a támogatás a gyámságról és az örökbefogadásról szóló döntés jogerőre emelkedésétől számított három hónapon belül, de legfeljebb a gyermek 1 éves korának a betöltéséig igényelhető.

(3) A kérelemhez csatolni kell:

1. a gyermek születési anyakönyvi kivonatát,

2. a szülő(k) és a gyermek lakcímkártyájának a másolatát,

3. gyám (kivéve hivatásos gyám) esetén a gyámkirendelő határozat gyámhatóság által hitelesített példányát,

4. örökbefogadó szülő esetén az örökbefogadás igazolására szolgáló okiratot.

(4) A támogatás iránti kérelmet a benyújtásától számított 30 napon belül el kell bírálni, és intézkedni kell a támogatás kifizetéséről.

(5) A kérelmező jogosultságának tisztázása érdekében helyszíni szemle tartható és környezettanulmány készítése rendelhető el. Készítésében a Nagymágocs Nagyközség Önkormányzat Szociális Szolgáltató Központ családgondozó szakemberei és védőnői látják el.

(6) Amennyiben az eljárás lefolytatása során a helyszínen készített környezettanulmány a kérelemben foglaltakkal ellentétes, a kérelmet el kell utasítani.

 

6. §

 

(1) A támogatás teljes összege a gyermek szükségleteinek megfelelően, a gyermek ellátásával- és a gyermek lakhatásával kapcsolatos kiadásokra használható fel, vagy a gyermek nevére megnyitott Kincstári Start-értékpapírszámlán vagy fenntartásos számlán helyezhető el.

 

7. §

A támogatás odaítélésével kapcsolatos hatásköröket a polgármester gyakorolja. A támogatás megállapítására irányuló kérelemről a polgármester határozattal dönt.

 

A támogatások finanszírozása

8. §

 

E rendeletben megállapított támogatás finanszírozására Nagymágocs Nagyközség Önkormányzatának éves költségvetésében kell előirányzatot biztosítani.

 

Záró rendelkezések

9. §

 

(1) Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2017. január 1. napjától született gyermekekre lehet alkalmazni.

 

Szebellédi Endre István                                                              dr. Vida Bernadett

polgármester                                                                                     jegyző

Záradék:
Kihirdetve: Nagymágocs, 2017. január 24.

dr. Vida Bernadett
jegyző