Nagymágocs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014 (II.27.) önkormányzati rendelete
A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról

Nagymágocs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 44/C. § (2) bekezdésében és 45. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11. pontjában és a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 4. § (2) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. §
A rendelet célja:
a. Nagymágocs nagyközség lakosságának egészségvédelme, a község természeti és épített környezetének megóvása, a környezettudatos magatartás kialakítása a folyékony hulladékgazdálkodás eszközeivel;
b. a folyékony hulladék által okozott terhelések minimalizálása, a település szennyezettségének elkerülése érdekében a talaj és felszín alatti vizek védelme.

2. §
1. A közszolgáltatás Nagymágocs nagyközség közigazgatási területére terjed ki.
2. Valamennyi ingatlantulajdonos köteles gondoskodni az ingatlanán keletkező szennyvíz szakszerű elhelyezéséről az alábbiak szerint:
a. ahol a szennyvíz közcsatornába történő elvezetésének lehetősége biztosított, azt a közcsatornában kell bevezetni,
b. ahol a szennyvíz közcsatornába történő elvezetésének lehetősége nem biztosított, a keletkező szennyvíz megfelelő ideiglenes tárolásáról közműpótló létesítményben és rendszeres elszállíttatásáról, vagy
c. a szennyvíz vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkező saját szennyvíztisztítóba történő bevezetéséről.
3. A (2) bekezdés b) pontja hatálya alá tartozó ingatlantulajdonos az ingatlanán keletkező szennyvíz begyűjtéséről, szállításáról és ártalmatlanításáról a kötelező helyi közszolgáltatás útján köteles gondoskodni.

2. A közszolgáltatás tartalma, a közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése

3. §
(1) A Képviselő-testület a nagyközség közigazgatási területén keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére (átvételére, elszállítására, ártalmatlanítás céljából történő átadására) közszolgáltatást szervez és tart fenn.
(2) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtését csak közbeszerzési eljárás vagy – ha a közbeszerzésekről szóló törvény alapján nem szükséges – kijelölés alapján jogosultságot nyert, az önkormányzattal közszolgáltatási szerződést kötött közszolgáltató végezheti.
(3) A rendelet alkalmazása során közszolgáltató alatt 2014. március1. napjától 2014. december 31. napjáig a képviselő-testület által kijelölt Andrusik Gábor (5900 Orosháza, Vadász u. 5.) egyéni vállalkozót kell érteni.
(4) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása az Orosháza Város Önkormányzata tulajdonában és az Alföldvíz Zrt. üzemeltetésében lévő orosházi szennyvíztisztító telepen történik.

3. A közszolgáltatás ellátásának rendje, az ingatlantulajdonos és a közszolgáltató jogai és kötelezettségei

4. §
1. A közszolgáltató a közszolgáltatást a külön jogszabályban meghatározott műszaki, közegészségügyi követelményeknek megfelelően köteles ellátni.
2. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállítása az erre a célra engedélyezett, zárt rendszerű, csepegést és szaghatást kizáró eszközzel végezhető.
3. A közszolgáltatás teljesítéséből eredő szennyezés esetén a közszolgáltató köteles a hulladék eltakarításáról, a terület szennyeződésmentesítéséről, a kárelhárításról, valamint az eredeti környezeti állapot helyreállításáról gondoskodni.
4. A közszolgáltatás teljesítésének feltételeiről, az abban bekövetkezett változásokról a közszolgáltató – a változás bekövetkezte előtt – felhívás közzététele útján köteles az ingatlantulajdonost tájékoztatni.
5. A közszolgáltató az ingatlantulajdonos bejelentése alapján, a vele egyeztetett időpontban köteles a közszolgáltatást nyújtani.
6. A közszolgáltató köteles az elszállított háztartási szennyvíz mennyiségéről nyilvántartást vezetni.

5. §
1. Az ingatlantulajdonos köteles az ingatlanán keletkező, közüzemi csatornahálózatba vagy a helyben való, engedélyezett módon történő tisztítás után befogadóba nem vezetett háztartási szennyvizet a környezetvédelmi és a közegészségügyi előírások, illetve egyéb hatósági előírások szerint gyűjteni, továbbá az annak begyűjtésére feljogosított közszolgáltatónak átadni.
2. Az ingatlantulajdonos a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet a 3. § (3) bekezdésében meghatározott közszolgáltatóval elszállíttatni.
3. Az ingatlantulajdonos köteles biztosítani a gyűjtőhely megközelíthetőségét a szállítójármű számára oly módon, hogy elláthassa feladatát.
4. Az ingatlantulajdonos a ténylegesen elszállított háztartási szennyvíz mennyisége után köteles a rendelet melléklete szerinti díjat megfizetni.

4. A közszolgáltatás igénybevételére vonatkozó szerződés egyes tartalmi elemei

6. §
1. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos közszolgáltatás körében az ingatlantulajdonos és a közszolgáltató közötti jogviszonyt az a tény hozza létre, hogy a közszolgáltató az ingatlantulajdonos számára a szolgáltatást felajánlja, illetve a közszolgáltatás teljesítésére rendelkezésre áll.
2. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos helyi közszolgáltatás igénybevételéről szóló szerződésben meg kell határozni:
a. a szerződéskötő feleket,
b. a közszolgáltatás igénybevételének kezdő napját,
c. a teljesítés helyét,
d. a begyűjtési gyakoriságot,
e. a közszolgáltatás díját, megfizetésének módját,
f. a szerződés módosításának, felmondásának feltételeit,
g. a felek jogait és kötelezettségeit,
h. az irányadó jogszabályok meghatározását.

5. A közszolgáltatás díja

6. §
1. Az ingatlantulajdonosnak a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos közszolgáltatás igénybevételéért közszolgáltatási díjat kell fizetnie. A közszolgáltatás díját e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.
2. A közszolgáltatási díjat az önkormányzat egyéves díjfizetési időszakra állapítja meg.
3. A közszolgáltató minden év november 30-ig kezdeményezheti – költségelemzésen alapuló díjkalkuláció benyújtásával – a következő évre vonatkozó közszolgáltatási díj megállapítását.
4. A közszolgáltató a díjat a szolgáltatás elvégzését követően számla alapján jogosult beszedni.

6. Adatkezelés

7. §
A közszolgáltató jogosult a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésével kapcsolatos közszolgáltatással összefüggő személyes adatok (természetes személyazonosító adatok, lakcím) kezelésére a közszolgáltatás teljesítése érdekében, a vonatkozó jogszabályi előírások betartásával.

7. Záró rendelkezések

8. §

E rendelet 2014. március 1. napján lép hatályba.

( Atkári Krisztián )                                           ( dr. Mészáros Erzsébet )

polgármester                                                           jegyző

Záradék:
Kihirdetve: 2014. február 27-én.

( dr. Mészáros Erzsébet )
jegyző