Nagymágocs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2015 (XI.25.) önkormányzati rendelete
A talajterhelési díjról

Nagymágocs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11. pontjában és a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 26. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és h) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

 

1. A rendelet hatálya

 

1. § A rendelet személyi hatálya kiterjed azokra az ingatlantulajdonosokra, ingatlanhasználókra, akik a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem kötnek rá és helyi vízgazdálkodási hatósági engedély hatálya alá tartozó szennyvízelhelyezést alkalmaznak, ideértve az egyedi zárt szennyvíztározót is (továbbiakban: kibocsátó).

 

2. A fizetendő díj

 

2. §

(1) A talajterhelési díj mértékét a talajterhelési díj (2) bekezdésben meghatározott alapja, a (3) bekezdésben meghatározott egységdíj, valamint a település közigazgatási területére vonatkozó területérzékenységi szorzó határozza meg.

(2) A talajterhelési díj alapja a szolgáltatott, vagy egyedi vízbeszerzés esetében a méréssel igazolt felhasznált, vagy mérési lehetőség hiányában az átalány alapján meghatározott víz mennyisége, csökkentve a külön jogszabály szerinti locsolási célú felhasználásra figyelembe vett víz mennyiségével. Mérési lehetőség hiányában az átalány alapján meghatározott víz mennyisége: az ingatlant használók létszáma (fő) x 60 l/nap.

(3) A talajterhelési díj egységdíjának mértékére a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény az irányadó.

(4) Nagymágocs Nagyközség közigazgatási területére vonatkozó, a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken levő települések besorolásáról szóló 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet az irányadó.

(5) A talajterhelési díj számításának részletes szabályait a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 3. számú melléklete határozza meg.

 

3. A díj megfizetése, adatszolgáltatás

 

3. §

(1) A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó talajterhelési díjjal kapcsolatos adóztatási feladatokat az önkormányzati adóhatóság látja el.

(2)A kibocsátó köteles talajterhelési díjat megállapítani, bevallani és önadózás keretében megfizetni tárgyévet követő év március 31-éig.

(2) A talajterhelési díjat e rendelet 1. függelékében meghatározott formanyomtatványon kell bevallani.

(3) A talajterhelési díjat a kibocsátónak a bevallás benyújtásával egyidejűleg Nagymágocs Nagyközség Önkormányzata Talajterhelési díj 57200110-10022520 számú beszedési számla javára kell megfizetnie.

 

4. Díjmentesség

 

4. §

(1) Mentes a talajterhelési díj megfizetése alól

a) a 70. évét betöltött egyedül élő személy, az életkor betöltésének évétől.

b) az a természetes személy kibocsátó, akinek kizárólag kerti csapról, illetve közkútról van vízvételi lehetősége,

c) aki 2016. április 30-ig a talajterhelési díjjal érintett ingatlant a közcsatornára ráköti

d) az önkormányzat tulajdonában álló ingatlanok.

(1a) Mentes a talajterhelési díj megfizetése alól, aki a Nagymágocs, Tölgyes utcára vonatkozó Nagymágocs Nagyközség Szennyvízcsatorna- és bekötések fejlesztése önerős projekt keretében 2017. december 31-ig a talajterhelési díjjal érintett ingatlant a közcsatornára ráköti.

(2) Kérelem alapján mentesíthető a talajterhelési díj megfizetése alól az a természetes személy kibocsátó, akinek a háztartásában az egy főre jutó havi nettó jövedelem összege a tárgyévet követő bevallás időpontjában nem haladja meg a tárgyév utolsó napján érvényes öregségi nyugdíj legkisebb összegét, egyedülálló esetében annak 120-%-át.

(3) A mentesség igénybevételéhez a mentesség feltételeiről a bejelentés megtételével vagy a tárgyévet követő bevallás benyújtásával egyidejűleg a kibocsátó köteles nyilatkozni, a (2) bekezdés szerinti mentesség megállapítására irányuló kérelemhez a kibocsátó köteles a saját és háztartása jövedelmi viszonyairól is nyilatkozni és ezeket igazolni. A jövedelem típusának megfelelő igazolást vagy annak másolatát a bevalláshoz mellékletként be kell csatolni.

(4) A jövedelemszámításnál irányadó időszakra a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény az irányadó.

 

5. Záró rendelkezések

 

5. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

 

Szebellédi Endre István                                                                dr. Vida Bernadett

polgármester                                                                           jegyző

 

Záradék:
Kihirdetve: Nagymágocs, 2017. június 12.

dr. Vida Bernadett
jegyző